Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


Glenda Crosling

Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop
Povzetek

Članek je zgrajen na predpostavki, da je potrebno pri izdelavi programa za učenje tujega strokovnega jezika v kar največji meri poskrbeti za vpetost pridobivanja jezikovnih spretnosti v družbeni kontekst.

Na primeru poslovne fakultete v Avstraliji avtor prikaže, kako je mogoče ob upoštevanju načel vzporednega pristopa zasnovati program razvoja spretnosti pisanja za potrebe študentov, ki jim angleščina ni materni jezik. Te spretnosti so za mednarodne študente še posebnega pomena, saj se največkrat ocenjujejo prav študentovi pisni izdelki. Ker učitelji strokovnih predmetov kot ocenjevalci opredeljujejo kriterije uspešnosti, je za študenta ključno, da se zaveda, kakšna so učiteljeva pričakovanja in vrednote povezane s pisnimi izdelki.

Pri oblikovanju jezikovnega programa avtor izhaja iz raziskave o vrednostnih sistemih učiteljev strokovnih predmetov na poslovni fakulteti. Izsledki te raziskave kažejo, da učitelji v opisu svojih pričakovanj glede pisnih izdelkov izpostavljajo določene skupne kriterije (npr. jasno in jedrnato izražanje, ustreznost obravnave naloge, logična razlaga odgovora, utemeljitev jasnega namena in utemeljitev s pomočjo raziskav in podatkov), kar kaže na obstoj splošnih fakultetnih meril za oceno sprejemljivosti pisnih izdelkov. Pri posameznih strokovnih predmetih pa se kažejo tudi razlike v razvrščanju skupnih kriterijev in zahteve po uvedbi specifičnih deskriptorjev. Avtor te spremenljivke razloži  s posebnimi cilji in vsebinami obravnavanih strokovnih predmetov.

Na osnovi podatkov iz raziskave avtor v nadaljevanju predlaga vzporedni pristop k poučevanju angleščine kot tujega jezika v obliki seminarjev, ki bi potekali hkrati z izbranimi strokovnimi predmeti in bi študentom predstavili tako jezikovne kot širše diskurzivne značilnosti pisnih besedil. Avtor glede na različne kriterije po posameznih strokovnih predmetih oriše primere ustreznih spremljevalnih jezikovnih aktivnosti.

Vzporedni pristop k poučevanju tujega jezika učencu omogoča hkratno spoznavanje jezikovnega in vrednostnega sistema v določeni skupnosti govorcev ter na ta način predstavlja učenje jezika kot pogoj za uspešno in družbeno sprejeto sporočanje.


» Polno besedilo v angleškem jeziku


Scripta Manent 1(1)

Vsebina

» G. Crosling
Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop

» J. C. Gimenez
Jezik v poslovni e-pošti: priložnost za premoščanje razkoraka med teorijo in prakso

» S. Laviosa
Besedne igre v oglaševanju: oblika, pomen in funkcija

» M. L. Pérez Cañado in A. Almagro Esteban
Avtentičnost v poučevanju strokovne angleščine: predlog evalvacije

» S. Čepon
Poslovna angleščina v praksi


Arhiv 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 2/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.