Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


María Luisa Pérez Cañado in Ana Almagro Esteban

Avtentičnost v poučevanju strokovne angleščine: predlog evalvacije
Povzetek

S pospešenim naraščanjem števila učbenikov za učenje splošnega in strokovnega jezika (slednji večinoma zajemajo področje poslovnega jezika) se učitelji strokovne angleščine vse bolj zavedajo, da je pravilna izbira učbeniškega gradiva ena njihovih najpomembnejših odločitev. Predlogi za ocenjevanje učnega gradiva za pouk splošnega jezika so številni, precej redkejši pa so na področju strokovnega jezika. Avtorici članka ponujata praktična merila za ocenjevanje učbenikov strokovne, predvsem poslovne angleščine, pri katerih sta se osredinili na avtentičnost učbeniškega gradiva. Menita, da je ta v obstoječih predlogih evalvacije učbenikov pogosto spregledana ali pa površno obravnavana.

V prvem delu, ki je oprt na pomembnejše teoretične študije o avtentičnosti pri vrednotenju gradiv, avtorici najprej osvetlita pomen pojma avtentičnosti. Nato naštejeta prednosti avtentičnih učnih gradiv in opozorita na določene slabosti, povezane z uporabo avtentičnega gradiva. Avtentičnost obravnavata tudi v kontekstu pouka, pri čemer se opreta na štiri tipe avtentičnosti. Upoštevata vidike besedila, učenčeve interpretacije besedila, ciljev in razreda.

Nadalje avtorici predstavita svoj inovativen, na metodoloških izhodiščih utemeljen instrument za vrednotenje avtentičnosti. Podata petero meril, primernih za evalvacijo učbenikov tako splošne kot tudi strokovne angleščine, ki vključujejo kontekst, ciljni govorni položaj, učenca, učitelja in vsebine. Avtorici menita, da sta merili konteksta in ciljnega govornega položaja pomembni za presojanje avtentičnosti učnega gradiva, saj avtentičnosti ni, če se gradivo ne ujema z učenčevim ciljnim govornim položajem. Z merilom učenca učitelj preverja ustreznost gradiva za učenčevo stopnjo jezikovnega znanja in njegove strokovne potrebe. Pri merilu učitelja se ugotavlja, ali stopnja avtentičnosti ne presega učiteljevega lastnega znanja jezika stroke in ali bo učbenik lahko koristno uporabil. Z merilom vsebine pa se preverja akademska in strokovna ustreznost tem in njihova razvrstitev v učbeniku.

V zadnjem delu avtorici ponudita instrument za vrednotenje, ki pomaga učitelju oblikovati odločitev o primernosti učbenika.


» Polno besedilo v angleškem jeziku


Scripta Manent 1(1)

Vsebina

» G. Crosling
Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop

» J. C. Gimenez
Jezik v poslovni e-pošti: priložnost za premoščanje razkoraka med teorijo in prakso

» S. Laviosa
Besedne igre v oglaševanju: oblika, pomen in funkcija

» M. L. Pérez Cañado in A. Almagro Esteban
Avtentičnost v poučevanju strokovne angleščine: predlog evalvacije

» S. Čepon
Poslovna angleščina v praksi


Arhiv 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 2/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.