Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


Julio C. Gimenez

Jezik v poslovni e-pošti: priložnost za premoščanje razkoraka med teorijo in prakso
Povzetek

Medtem ko lahko v zadnjem desetletju v strokovni literaturi zasledimo veliko študij o značilnostih poslovne e-pošte, je učitelj  tujega strokovnega jezika oz. učitelj poslovnega jezika prepuščen lastni iznajdljivosti, kadar mora te izsledke uporabiti v razredu. Članek predstavlja pristop in metodo, ki bosta učitelju tujega jezika v pomoč pri premoščanju razkoraka med teoretskimi izsledki o poslovnem jeziku na eni in prakso poučevanja poslovne angleščine na drugi strani.

Avtor najprej pregleda novejše raziskave o značilnostih poslovnih elektronskih sporočil. Pri tem se osredotoča na jezikoslovne in retorične analize v obstoječi literaturi z obravnavanega področja.  Iz teoretičnih študij izlušči nekaj zaključkov o temeljnih smernicah rabe jezika in o potezah diskurza v poslovni e-pošti, npr. obstoj razlik med internim in eksternim elektronskim sporočanjem, raba krajšav, izbira posebnega besedja in dolžina elektronskega sporočila.

Na osnovi analizirane literature avtor v nadaljevanju vpelje metodološki pristop, ki učitelju omogoča, da raziskovalne izsledke učinkovito prilagodi za potrebe poučevanja tujega strokovnega jezika v razredu z dano ciljno publiko.  Pri tem se naslanja na načela t.i. modela SAE (Selecting / Applying / Evaluating). V skladu s predlaganim modelom vzpostavi kriterije, ki naj bi jim učitelj sledil v procesu izbire, priprave vaj in izvedbe ter ocenjevanja uspešnosti.

Avtor sklene s predstavitvijo niza vzorčnih jezikovnih vaj, ki so bile sestavljene za uporabo v razredu pri učenju poslovne angleščine. Vaje temeljijo na predhodnih ugotovitvah o značilnostih rabe jezika v poslovnih elektronskih sporočilih. Sestavljene so tako, da preverjajo učenčeve sposobnosti prepoznavanja, analize in uporabe izpostavljenih jezikovnih značilnosti. Pri tem uvajajo različne pristope kot so analiza besedila, raba slovarjev in raba konkordanc.


» Polno besedilo v angleškem jeziku


Scripta Manent 1(1)

Vsebina

» G. Crosling
Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop

» J. C. Gimenez
Jezik v poslovni e-pošti: priložnost za premoščanje razkoraka med teorijo in prakso

» S. Laviosa
Besedne igre v oglaševanju: oblika, pomen in funkcija

» M. L. Pérez Cañado in A. Almagro Esteban
Avtentičnost v poučevanju strokovne angleščine: predlog evalvacije

» S. Čepon
Poslovna angleščina v praksi


Arhiv 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 2/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.