Domov | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave |

Strokovna revija SDUTSJ

ISSN: 1854-2042

I. Podatki o reviji

Scripta Manent
Revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika ISSN: 1854-2042

1. Usmeritve in področje

Scripta Manent je revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Vsi članki so strokovno recenzirani. Revija je odprtodostopna in je namenjena predvsem učiteljem in raziskovalcem tujega strokovnega jezika. Z objavljanjem člankov, ki povezujejo teorijo in prakso v poučevanju tujega strokovnega jezika, si prizadevamo prispevati k poklicnemu razvoju naših bralcev doma in po svetu.

Sprejemamo prispevke, ki temeljijo na praktičnih in teoretskih raziskavah na področju jezika stroke, npr. metode učenja in poučevanja, izobraževanje učiteljev, ocenjevanje, analiza potreb, razvoj in vrednotenje študijskih gradiv, diskurzivna analiza, jezikovne politike itd.

Sprejemamo tudi recenzije znanstvenih monografij s področja strokovnega jezika in lokalnih učbenikov strokovnega jezika.

2. Vključenost v baze

Scripta Manent je vključena v naslednje mednarodne bibliografske baze: DOAJ - Directory of Open Access Journals, LLBA - Linguistics and Language Behavior Abstracts in ERIH - The European Reference Index for the Humanities (2011, NAT) in MLA - Modern Language Association International Bibliography.

3. Uredništvo

Urednice

Uredniški odbor

Tehnična urednica

Saša Sirk
Šolski center Nova Gorica, Slovenija

4. Dostop do revije in kontakt

Scripta Manent je dostopna samo na spletu na naslovu http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/

Urednicam lahko pišete na naslov Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po e-pošti na naslov

5. Avtorske pravice

Scripta Manent je odprtodostopna revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, pod licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Prost dostop pomeni, da so za bralce vse vsebine dostopne brez plačila. Skladno z definicijo prostega dostopa v Budimpeštanski pobudi za prost dostop bralci lahko berejo, nalagajo, kopirajo, tiskajo, iščejo ali delajo povezave do polnih besedil člankov v tej reviji, ne da bi jim bilo treba poprej zaprositi za urednikovo ali avtorjevo dovoljenje. Licenca Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) prav tako bralcem/ uporabnikom omogoča izpisovanje, ponovno uporabo, priredbo (npr. prevod), arhiviranje, podatkovno rudarjenje, vključevanje v kolektivno delo (npr. antologijo) in distribucijo članka, pod pogojem, da je avtor (oz. avtorji) pravilno naveden, da ne spreminjajo članka na tak način, da bi škodili avtorjevi časti ali dobremu imenu, uporabljajo članke samo za nekomercialne namene in dovolijo, da se njihove nove priredbe ali dela uporabljajo pod enakimi pogoji (CC BY-NC-SA 4.0 ).

Skladno s pogoji te licence avtorji ohranijo lastništvo nad avtorskimi pravicami svojih člankov. Vendar pa Scripti Manent trajno podeljujejo pravico, da elektronsko razširja njihov članek in potem, ko je članek izšel v Scripti Manent lahko ponovno objavijo svoj članek, pod pogojem, da jasno navedejo, da je bil članek izvorno objavljen v Scripti Manent. Podroben opis pravnega predpisa CC BY-NC-SA 4.0 je dostopen na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.

Založnik: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

6. Število izdanih številk na leto

Scripta Manent izide dvakrat letno.

7. Viri prihodkov

Uredniški odbor in recenzenti revije Scripta Manent delajo prostovoljno. Revija nima nobenih prihodkov. Založnik, Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, je neprofitno društvo.

8. Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Uredniški odbor Scripta Manent spoštuje načeli transparentnosti in dobre prakse v akademskem objavljanju, skladno z definicijami naslednjih teles: Committee on Publication Ethics, the Directory of Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers Association, and the World Association of Medical Editors. Smernice za urednike so dostopne na http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf.

Avtorji se morajo seznaniti z založniškimi in akademskimi etičnimi standardi in jih spoštovati še posebej te glede avtorstva (ne sme se navajati kot avtorja tistih, ki avtorji znanstvenega dela niso, ni sprejemljivo hkratno oddajanje prispevka več revijam, plagiatorstvo ali manipulacija podatkov, konflikt interesov je potrebno naznaniti itd.). Recenzenti in uredniki morajo članke obravnavati pošteno in zaupno. Prav tako morajo naznaniti kakršenkoli konflikt interesov, če ta obstaja.

Uredniki Scripte Manent si prizadevamo za zagotavljanje objav raziskav, ki so kolikor mogoče nepristranske. Pri tem upoštevamo vse možne konflikte interesov v recenzentskem postopku in skrbimo, da so kakršnikoli konflikti interesov predstavljeni tudi v objavljenem članku. Zato v Scripti Manent zahtevamo, da Če bomo zaznali sum zlorabe, bomo uporabili postopek COPE (http://publicationethics.org/resources/flowcharts).

II. Recenzentski postopek

1. korak: Vsak članek najprej pregledajo uredniki in ugotovijo, ali je primeren za nadaljnji recenzijski postopek. Članki, ki ne spadajo v nišo revije, kažejo na možno podvajanje vsebin ali ne izpolnjujejo drugih pogojev za objavo v reviji, se zavrnejo brez recenzije.

2. korak: Vsi članki, ki izpolnjujejo pogoje za objavo, se dodelijo uredniku, ki članke preda v dvojno slepo recenziranje. Odločitev o sprejetju ali zavrnitvi članka temelji na recenzijah, sprejme pa jo urednik.

Če mora avtor članek popraviti in ponovno predložiti, mu urednik pošlje recenziji skupaj z morebitnimi komentarji glede delov članka, ki jih je treba popraviti. Urednik recenzentoma posreduje popravljen in ponovno predložen članek. Recenzenta članek ponovno ocenita. Na temelju njunih komentarjev uredniki sprejmejo končno odločitev glede objave.


The Web
Scripta Manent

 

Naročila

 

Naročite se na revijo brezplačno.

 

» Več

 

Angleška stran

 

(CC) SDUTSJ 2013. Revija Scripta Manent je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.