Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave |Jaroslaw Krajka

Spletni leksikalni viri za angleščino kot jezik stroke

Povzetek

Članek opozarja na spletne leksikalne vire, ki bi jih učitelji angleščine, pa tudi drugih jezikov, danes morali vse bolj vgrajevati v sodobno poučevanje strokovnega jezika. V uvodu avtor ugotavlja, da se pri poučevanju strokovnega jezika posebno izrazito pojavlja potreba po nadgrajevanju klasičnih, v tiskani obliki razpoložljivih slovarjev, glosarjev in zbirk besedil z novimi možnostmi, ki jih danes ponuja medmrežje. Nadalje zastopa stališče, da spletni leksikalni viri omogočajo ustvarjanje bogatejšega in za sodobne študente gotovo zanimivejšega učnega okolja, obenem pa študente usposabljajo za samostojnejše delo. Bralne, pisne in slušne aktivnosti v medmrežnem okolju zahtevajo od študentov in učiteljev jezika obvladovanje več simultanih postopkov, zato meni, da mora učenje tujega jezika vključevati tudi usposabljanje za uporabo prosto dostopnih virov. Avtor pa obenem v spletnih virih vidi tudi priložnosti, ki jih ti nudijo učiteljem za pripravo inovativnih didaktičnih gradiv.

V nadaljevanju  avtor sistematično predstavi spletne leksikalne vire in možnosti njihove uporabe pri učenju strokovnega jezika. V prvem podpoglavju opiše specializirane slovarje, glosarje in terminološke podatkovne baze in navede nekaj najpomembnejših primerov. Sledi podpoglavje o korpusih in konkordancah, v katerem predstavi nekatere specializirane korpuse in možnost gradnje lastnih korpusov za specifične potrebe in področja jezika. Naslednje podpoglavje obsega predstavitev splošnih slovarjev, ki jih je mogoče dopolnjevati in širiti z moduli, ki so dostopni preko spleta.

V zadnjem poglavju se avtor osredotoči na strategije za rabo spletnih leksikalnih virov. Te zajemajo več zaporednih stopenj – od uvajanja v rabo spletnih slovarjev, preko evalvacije oz. kritične presoje in primerjave razpoložljivih virov, do metaslovarskega pristopa, ki študente navaja na uporabo spletnih virov za pridobitev celovitega sklopa informacij o določeni besedi (t.j. ne le ustreznice v želenem jeziku, ampak tudi primere stavkov, konteksta, kolokacij, etimologijo). Nadalje predstavi tudi uporabo specifičnih referenčnih orodij (zbirk okrajšav, akronimov), možnosti iskanja bolj zapletenih leksikalnih povezav (meronimov, hipernimov, hiponimov, sinonimov, itd.) in pa  ustreznih kontekstov v relevantnih avtentičnih besedilih. Možnosti uporabe spletnih leksikalnih virov so ilustrirane s posameznimi učnimi aktivnostmi, ki študente sistematično vodijo skozi spekter njihove rabe. Na koncu besedila avtor navede še seznam leksikalnih orodij, ki jih omenja v članku in ki bodo nedvomno dragocen pripomoček za učitelje in študente angleščine kot strokovnega jezika.

» Polno besedilo v angleškem jeziku© Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Pravice pridržane.Scripta Manent 3(1)

Vsebina

» J. Krajka
Spletni leksikalni viri
za angleščino kot jezik stroke

» A. Curado
Fuentes
Usvajanje besedišča
pri pouku angleščine kot jeziku stroke s pomočjo korpusnih orodij: študiji primera

» I. Kozlova
Preučevanje skupinskega reševanja problemov v klepetalniških pogovorih

» M. Šetinc
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba)
in
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota)
Recenzija


Arhiv 

» Številka 2/2

» Številka 2/1

» Številka 1/1

© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.