Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


Mojca Jarc

Pot k funkcionalnemu pristopu poučevanja terminologije: akcijska raziskava pri pouku francoščine
Povzetek

Članek predstavlja različne dejavnike, ki vplivajo na poučevanje strokovnega izrazja pri ciljni skupini učencev francoščine kot tujega strokovnega jezika na družboslovni fakulteti. Avtorica izhaja iz predpostavke, da je strokovno izrazje pomemben sestavni del strokovnega jezika, zato bi moral učitelj tujega jezika stremeti k čim intenzivnejšemu vključevanju tega področja v vsebine za poučevanje. Namen članka je pokazati, kako lahko teoretične izsledke opisne terminologije ob ustrezni prilagoditvi prenesemo v pedagoško prakso.

Najprej so opredeljene glavne značilnosti obravnavane ciljne skupine študentov, položaj poučevanja tujih jezikov na ustanovi in didaktična načela problemsko naravnanega učenja, po katerih je zasnovan pouk. V opisanem kontekstu se obravnava vsebin vezanih na prepoznavanje in opis strokovnega izrazja vklaplja v problemski, konstruktivistični pristop k poučevanju tujega jezika, da bi tako zagotovili kar največjo skladnost z ostalimi predmeti in omogočili prenos strokovnih znanj iz temeljnih predmetov na raven učenja tujega jezika in na ustrezna jezikovna znanja.

V nadaljevanju je podan opis položaja strokovne terminologije v obstoječem jezikovnem programu. Eden od ciljev poučevanja tujega strokvnega jezika je med drugim tudi prepoznavanje in opis strokovnega izrazja. Ta dejavnost je zasnovana na izpolnjevanju t.i. terminoloških kartic kot temeljnih praktičnih terminoloških orodij. Terminološka kartica je namreč pomemben obrazec, ki študentom omogoča, da v postopku priprave poročila o problemsko naravnanem učenju sistematično opišejo značilnosti izrazijskih enot. Izbrani opisi izrazijskih enot so v poročilu predstavljeni v obliki glosarja, sestavljenega na podlagi opazovanja, analize in jezikovne ter vsebinske obravnave različnih virov, potrebnih za reševanje obravnavanega problema. Tovrstno zbiranje in opis terminologije sta med prevajalci in poklicnimi terminologi sprejeta in utečena.

Glede na to, da se opisani postopek v učnem procesu izkaže kot neustrezen tako za študente kot za učitelja, se pojavi zahteva po ustrezni prilagoditvi pristopa za potrebe poučevanja tujega strokovnega jezika. Avtorica pokaže, kako je mogoče z akcijsko raziskavo priti do novih izhodišč za bolj funkcionalno obravnavo strokovnega izrazja, ki bo ustreznejša za vse udeležence.

Na osnovi opredeljenih kritičnih točk v izvajanju terminološko vezanih aktivnosti se izpostavlja pomen sodelovalnega pristopa k iskanju zadovoljive rešitve. Tako v drugi fazi akcijske raziskave učitelj in študenti skupno iščejo pomanjkljivosti v uporabljeni metodi, opredelijo težave študentov in pričakovanja učitelja, zasnujejo vprašalnik ter v kritični razpravi pridejo do predlogov za izboljšanje. Slednji se oblikujejo okrog temeljnih zaključkov, ki izhajajo iz analize vprašalnika in kažejo na potrebo po spremembah v pristopu pri številnih fazah študijskega procesa, od podrobnejše opredelitve študijskih ciljev, preko spremenjene umestitve strokovnega izrazja v problemsko naravnano učenje, do poenostavitve terminoloških kartic in prilagojenih načinov motivacije ter vrednotenja pridobljenega znanja.

Že sam proces iskanja funcijskih prilagoditev medtode zbiranja terminologije se pri študentih pokaže za pozitivno izkušnjo z vidika motivacije, osveščanja in razvijanja analitičnih spretnosti pri obravnavi izrazijskih enot. Hkrati pa dobljeni izsledki odpirajo tudi nova vprašanja, ki jih bo v naslednjih korakih mogoče obravnavati po načelu cikličnosti akcijskega raziskovanja.» Polno besedilo v francoskem jeziku

© Avtor 2006. Izdajatelj: SDUTSJ. Pravice pridržane.


Scripta Manent 2(1)

Vsebina

» S. Laviosa and V. Cleverton
Učenje skozi prevajanje: kontrastivna metoda učenja angleškega jezika stroke

» M. Jarc
Pot k funkcionalnemu pristopu poučevanja terminologije: akcijska raziskava pri pouku francoščine

» V. Jurković
Strategije za učenje besedišča v kontekstu angleškega jezika stroke


Arhiv
 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 1/1 


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.