Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


Sara Laviosa and Valerie Cleverton

Učenje skozi prevajanje: kontrastivna metoda učenja angleškega jezika strokePovzetek

V zadnjih letih  strokovnjaki s področja uporabne lingvistike raziskujejo možnost združevanja dognanj pedagogike in metodike tujih jezikov, kontrastivne analize, kot tudi prevodoslovja, da bi tako nadgradili sodobne strategije in metode učenja tujih jezikov in izobraževanja prevajalcev. Avtorici v svojem članku predstavljata zanimiv interdisciplinarni pristop k poučevanju strokovnega tujega jezika z uporabo metodologije, ki vključuje praktične vidike prevodoslovja in ki ga povzema že naslov članka Learning by Translating, torej učenje tujega (strokovnega) jezika skozi prevajanje. Ta pristop sta uvedli v okviru dodiplomskih študijskih programov, ki niso prvenstveno lingvistično usmerjeni (turizem, podjetništvo), v okviru katerih študentje razvijajo večplastno medkulturno sporazumevalno sposobnost v tujem strokovnem jeziku preko prevajanja strokovnih besedil.

Avtorici tako najprej predstavita teoretične temelje svojega pristopa – kontrastivno zasnovane slovnice, jezikoslovne pristope v prevodoslovju in pa didaktične pristope k poučevanju tujega jezika v kontekstu, kakršnega je razvil Balboni v svojem konceptu učne enote. V nadaljevanju predstavita stadije v pripravi svojega priročnika za poučevanje prevajanja, s posebnim poudarkom na izbiri primernih besedil, njihovi razvrstitvi glede na zahtevnost in  didaktizaciji, t.j. oblikovanju zaokroženih učnih enot izhajajoč iz vsakokratnega besedila. Svoj pristop nato ilustrirata s konkretnimi primeri prevajalskih nalog, ki zadevajo strokovna besedila – turistične promocijske materiale.  Natančno opišeta postopek prevajanja, od analize izvirnega besedila, kontrastivne obravnave le-tega  v odnosu na sorodna besedila v ciljnem jeziku, pri čemer opozorita na kulturno pogojene specifičnosti  turističnih besedil v izvirnem, t.j. italijanskem in ciljnem, t.j. angleškem jeziku in morebitne prevajalske pasti, nadaljujeta pa z opisom prevajalske strategije in postopka in pa uporabljenih didaktičnih metod. Nato predstavita vzorčni prevod in zaključita z opisom kritične obdelave prevodnih različic glede na terminološko ustreznost in uspešnost prevoda kot kulturnega transfera.» Polno besedilo v angleškem jeziku


Scripta Manent 2(1)

Vsebina

» S. Laviosa and V. Cleverton
Učenje skozi prevajanje: kontrastivna metoda učenja angleškega jezika stroke

» M. Jarc
Pot k funkcionalnemu pristopu poučevanja terminologije: akcijska raziskava pri pouku francoščine

» V. Jurković
Strategije za učenje besedišča v kontekstu angleškega jezika stroke


Arhiv
 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 1/1 


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.