Domov
Domov.
Konferenca 2017.
O društvu.
Novice.
Projekti.
Revija.
Zbornik.
Monografija.
Povezave.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika

Avtorji so razvrščeni po abecednem redu

 

● Silva Bratož, Natalie de Bondt: English for Business and Management, CD

Izdajatelj: 2007, Fakulteta za menedžment, Koper

Prodaja:  Fakulteta za menedžment, Koper

ISBN: 961-6486-86-1

Število strani: 137

 

 

● Silva Bratož, Natalie de Bondt: Guide to Business Correspondence

Izdajatelj: 2005, Fakulteta za menedžment, Koper

Prodaja: Fakulteta za menedžment, Koper

 

 

● Silva Bratož, Natalie de Bondt, Dubravka Celinšek, Igor Rižnar: English for Managers

Izdajatelj: 2006, Fakulteta za menedžment, Koper

Prodaja: Fakulteta za menedžment, Koper

 

 

● Metka Brkan: Slovensko-angleški konfekcijski slovar - Slovene-English garment Dictionary

Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

ISBN: 978-961-248-059-2

Leto izdaje: 2008

Število strani: 112

Recenzenti, izr. prof. dr. Zoran Stjepanovič, izr. prof. dr. Karl Gotlih, doc. dr. Darja Žunič-Lojen

Kratek opis: Slovensko-angleški konfekcijski slovar vsebuje okrog 5.200 gesel s področja oblačilne stroke. Zajeto je besedišče konfekcijskih strojev ter tehnologija krojenja, šivanja, dodelave in vzdrževanja oblačilnih izdelkov. Osrednje konfekcijsko besedišče je delno dopolnjeno tudi z besediščem iz sorodnih področij, katerih izdelki oz. tehnologija so neposredno povezani s konfekcijo. Tako so npr. zajeti tudi nekateri termini s področja tkanja, pletenja, vezenja in plemenitenja tekstilij, ki jih lahko najdemo tudi v strokovnih besedilih s področja konfekcije.

Slovar je namenjen študentom tekstilstva, strokovnjakom za oblačilno področje, prevajalcem in vsem, ki se poklicno ukvarjajo z oblačilno stroko in pri tem potrebujejo angleški jezik oz. sodelujejo z angleško govorečimi partnerji. Slovar bo dober pripomoček za pisanje v angleškem jeziku in prevajanje v ta ciljni jezik, pa tudi za pisno korespondenco in razgovore s partnerji v angleškem jeziku. Da bi slovar kar najbolje služil uporabnikom za aktivno rabo, je struktura slovarskega sestavka natančno razdelana. Slovarski sestavek je tako razširjen z zgledi rabe, opombami, definicijami, razlagami pomena, kolokacijami in kazalkami.

 

 

● Metka Brkan: Angleško-slovenski slovar konfekcijske tehnologije

Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Prodaja: Fakulteta za elektrotehniko, Maribor

ISBN: 86-435-0421-1

Število strani: XV, 90

Kratek opis: Slovar vsebuje terminologijo s podroèča tehnologije krojenja, šivanja, dodelave oblačilnih izdelkov ter konfekcijskih strojev. Zajeti so tudi nekateri termini iz sorodnih področij, to je tkanja, pletenja, vezenja in plemenitenja tekstilij.

 

 

● Metka Brkan: Angleško-slovenski prometni slovar

Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Prodaja: Fakulteta za elektrotehniko, Maribor

ISBN: 86-435-0817-9

Število strani: XIV, 112

Kratek opis: Slovar vsebuje terminologijo s področja prometnic ter cestnega in železniškega prometa in prevoza. Zajete so vrste cest, vrste križišč, kontrola in nadzor prometa ter vrste prevoza.  

 

 

● Metka Brkan: English for Students of Civil Engineering - skripta

Recenzentki: izr. prof. dr. Michelle Gadpaille in doc. dr. Živa Čeh

Izdajatelj: Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, Izdano v elektronski obliki

ISBN: 978-961-248-177-3

Število strani: 63

 

 

● Marijana Budeč Staničić in Vida Zorko: English 1 for Sociology Students

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

ISBN: 978-961-235-399-5

Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

Število strani: 108

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom prvega letnika sociologije. Sestavljajo ga tematsko strukturirane učne enote, ki temeljijo na izbranih avtentičnih strokovnih angleških besedilih. Opremljene so z vajami za razumevanje, analizo, povzemanje, prevajanje in pisanje besedil, vajami za utrjevanje in aktivno rabo strokovnega besedišča, ter nalogami slušnega razumevanja in ustnega nastopanja.

Učne enote, dopolnjene z ustreznimi spletnimi enotami, obravnavajo teme iz različnih področij družbenega življenja, s katerimi se študenti pogosto srečujejo tako v času študija kot tudi kasneje na delovnem mestu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Marijana Budeč Staničić in Vida Zorko: English 2 for Sociology Students

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

ISBN: 978-961-235-400-8

Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

Število strani: 130

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom drugega letnika sociologije. Sestavljajo ga tematsko strukturirane učne enote, ki temeljijo na izbranih avtentičnih strokovnih angleških besedilih. Opremljene so z vajami za razumevanje, analizo, povzemanje, prevajanje in pisanje besedil, vajami za utrjevanje in aktivno rabo strokovnega besedišča, ter nalogami slušnega razumevanja in ustnega nastopanja.

Učne enote, dopolnjene z ustreznimi spletnimi enotami, obravnavajo teme iz različnih področij družbenega življenja, s katerimi se študenti pogosto srečujejo tako v času študija kot tudi kasneje na delovnem mestu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Nuša Bulatović-Kansky, Mojca Jarc: Angleščina za politologe in kulturologe

Leto izida: 2001, ponatis 2005

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

Prodaja: knjigarna FDV ali po spletu na naslovu:

http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/nakup.htm

ISBN: 961-235-178-3

Izdajatelj: Založba FDV

Število strani: 178

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom prvega letnika politologije in kulturologije. Pri izboru besedil sta avtorici upoštevali tako tematiko kot svojstvenost akademskega strokovnega jezika. Izbrana besedila bodo študentom v pomoč pri pridobivanju temeljnih družboslovnih znanj v angleškem jeziku. Strukturirana so tematsko – od države, sistema meddržavnih odnosov, OZN in EU, do aktualnih vprašanj človekovih pravic. Študentu omogočajo, da se seznanja z aktualnimi družbenimi dogodki. Avtorici sta v izbor vključili pravne dokumente, odlomke iz monografij, strokovnih slovarjev, enciklopedij ter strokovne in polstrokovne članke. 

 

 

● Dubravka Celinšek: Introduction to English for Business and Management

Leto izdaje: 2013

Izdajatelj: UP Fakulteta za management

Prodaja: UP Fakulteta za management

ISBN: 978-961-266-136-6

Število strani: 331

Kratek opis: Učbenik je namenjen t.i. nepravim začetnikom in tistim, ki želijo svoje znanje angleškega jezika osvežiti in nadgraditi ter se seznaniti z osnovami poslovne angleščine in angleščine za menedžerje. Namenjen je predvsem študentom menedžmenta (domačim in gostujočim), katerih prvi tuji jezik je nemščina ali italijanščina in ki potrebujejo predhodno znanje za uspešen začetek študija. Učbenik uvaja študente v splošno in strokovno rabo angleškega jezika. Sestavlja ga 11 enot, ki zajemajo tako splošnejše teme kot tudi teme s področja poslovnega sveta: kadrovanje, pisarniško delo, podjetja ter njihovi izdelki in storitve, kratke govorne predstavitve, poslovno govorno in pisno komunikacijo (pisanje poslovnega pisma), trženje, finance ter menedžment. Učbenik razvija govorne, bralne, slušne in pisne zmožnosti študentov. Učbeniku je priložen CD s prilogami k posameznim enotam in rešitvami vaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Dubravka Celinšek: Student's guide to problem-based learning

Izdaja: 2004, Fakulteta za management, Koper

Prodaja: Fakulteta za menedžment, Koper

Število strani: 36 str.

ISBN: 961-6486-34-9

 

 

● Dubravka Celinšek: Student's guide to problem-based learning: Selected samples and exercises

Izdaja: 2004, Fakulteta za management, Koper

Prodaja: Fakulteta za menedžment, Koper

Število strani: 16 str.

ISBN: 961-6486-35-7

 

 

● Danica Čerče, Mateja Dostal: English for Business and Economics 2 UPEŠ

Leto izdaje: 2008

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta, Ljubljana

Prodaja: Ekonomist, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

ISBN: 978-961-240-145-0

Število strani: 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Manica Danko, Mihaela Zavašnik Arčnik: English in Public Administration

Izdajatelj: 2009, Fakulteta za upravo UL

Prodaja: Fakulteta za upravo UL: http://www.fu.uni-lj.si/zalozba/zalozba.asp

ISBN: 978-961-262-021-9

Število strani: 158

Kratek opis:

Učbenik je razdeljen na osem tematskih sklopov, namenjen je študentom 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Uprava in ostalim, ki želijo izboljšati bralno in slušno razumevanje za samostojno delo s strokovnimi besedili s področij javne uprave, izboljšati govorne in pisne zmožnosti za delo z jezikom v delovnem okolju v javni upravi in razvijati ter širiti strokovno tujejezikovno terminologijo s področij javne uprave. Njegov namen je tudi obnoviti in nadgraditi oblikoslovne in skladenjske značilnosti angleškega strokovnega jezika relevantne za besedila s področij javne uprave in spoznati kulturne značilnosti javne uprave v Sloveniji in po svetu v odnosu do jezika.

 

 

● Melita Djurić: Police Language Explorer

Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana  

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: 1. letnik, visokošolski/univerzitetni

Izdajatelj in leto izida: 1998, Fakulteta za varnostne vede

ISBN: 961-6230-11-5

Število strani: 158

Kratek opis: Učbenik združuje policijsko stroko in jezik, njegov cilj pa je (bil) izenačevanje jezikovne osnove študentov iz različnih srednjih šol in gimnazij. Vključena so štiri področja policijskega dela: informacije tujcem, prometne situacije, preprečevanje in preiskovanje kriminala, varnost in varovanje. Različne besedilne zvrsti vpeljejo študente v stroko. Jezikovne aktivnosti so razdeljene na tri jezikovne spretnosti; govor, branje in pisanje. Učbenik je dopolnjen s knjižico rešitev.

 

 

● Melita Djurić: Academic English for Police and Security Contexts

Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana  

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: 2. in 3. letnik, visokošolski/univerzitetni

Prodaja: Fakulteta za varnostne vede

Leto izdaje: 2001

ISBN: 961-6230-25-5

Število strani: 132

Kratek opis: Učbenik predstavlja izboljšano in dopolnjeno izdajo prejšnjega učbenika Angleški jezik za študente. Poudarek je na aktivnostih, ki spodbujajo študij in razmišljanje, na spretnostih govora, branja in pisanja na področju angleščine za akademske namene in na učenju učenja. Cilj učbenika je (bil) strokovni in osebni razvoj. Učbenik je dopolnjen s knjižico rešitev.

 

 

● Jelena Djordjevič, Klavdija Hrenko Podergajs, Nada Puklavec: Nemščina za študente FERI: gradivo za izobraževanje.

Izdajatelj: Andragoški zavod, Maribor, 1999

Prodaja: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Število strani:70

 

 

● Nadja Dobnik, Dominique Frin: La langue de l’enterprise

Tuji strokovni jezik: poslovni francoski jezik

Leto izdaje: 1996 – prvi natis, 2000 – 2. natis

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Kratek opis: Učbenik je v prvi vrsti namenjen poslovni korespondenci in komunikaciji po telefonu; postopno in sistematično so razložene oblikovne in jezikovne zakonitosti osnovnih primerov poslovnih dopisov.

 

 

● Nadja Dobnik: Tuji strokovni jezik poslovni francoski jezik

Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska in univerziterna

Prodaja: Ekonomat EF

ISBN: 961-240-055-5

Leto izdaje: 2005 – prvi natis

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Število strani: 84

Kratek opis: Učbenik zajema tri sklope - Notion d'entreprise, Correspondance commerciale in Style professionnel et Grammaire, ki uvedejo študenta v osnovne pojme in besedišče s področja podjetja in poslovnega okolja ter v zakonitosti poslovne korespondence in pisnega izražanja v poslovni komunikaciji.

 

 

● Nadja Dobnik, Nives Lenassi: Affari in italiano, Corso di italiano commerciale

Tuji strokovni jezik: Poslovni italijanski jezik

Leto izdaje: 2002 – prva izdaja, trenutno v pripravi dopolnjena in razširjena izdaja

ISBN:  961-6430-28-9

Število strani: 226                          

Kratek opis: Učbenik zajema poglavja Presentazioni di persone, Organizzazione dell'azienda, Presentazione dell'azienda, Presentazione del prodotto, Descrizione del procedimento, Comunicazioni per telefono, Offerte e domande d'impiego in Colloquio selettivo. Vsaka enota zajema poglavje iz poslovne korespondence in iz slovnice.

 

 

 

● Mateja Dostal, Alenka Umek, Danica Čerče: English for Economic and Business Studies 2

Tuji strokovni jezik: Poslovna angleščina

Leto izdaje: 2012

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

ISBN: 978-961-240-242-6

Število strani: 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Šarolta Godnič Vičič: The Problem-Based Learning Project: Handbook for Students

Tuji strokovni jezik: angleški jezik v turizmu

Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska/univerzitetna

ISBN: 961-6469-09-6

Izdajatelj: UP Turistica - Visoka šola za turizem Število strani: 39

Prodaja: UP Turistica - Visoka šola za turizem

Kratek opis učbenika: Priročnik popelje študente, korak za korakom, skozi projekt problemsko naravnanega učenja. Vsak korak je podrobno razčlenjen, dodane pa so tudi vsebine kot sestankovanje in pisanje zapisnikov sestankov, pisanje strokovnega poročila in priprava strokovne predstavitve.

 

 

● Šarolta Godnič Vičič: Exploring English for Tourism

Tuji strokovni jezik: angleški jezik v turizmu

Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska/univerzitetna

Prodaja: UP Turistica - Visoka šola za turizem

ISBN: 961-6469-08-8

Izdajatelj: UP Turistica - Visoka šola za turizem

Število strani: 66

Kratek opis: Učbenik uvaja študente v strokovno komuniciranje med turističnimi strokovnjaki v angleškem jeziku. Tako ga sestavlja devet enot, kise osredotočajo na besedila, s katerimi se strokovnjaki običajno srečujejo: krajša in daljša strokovna poročila, novice iz turističnega gospodarstva, strokovni slovarji in enciklopedije, strokovni in znanstveni članki. Izpostavljene so žanrske lastnosti teh besedil kot tudi strokovno besedišče. Vaje v učbeniku študenti nadgradijo s samostojnim izdelkom, ki ga vključijo v portfolijo. Učbenik tako razvija bralno razumevanje strokovnih besedil, strokovno besedišče, strokovno pisanje ter govorne spretnosti o strokovnih temah, hkrati pa študente spodbuja tudi k samostojnemu delu.

 

 

● Klavdija Hrenko Podergajs, Andrea Kostanjevec: Jezik stroke in evropska dimenzija: nemški jezik - študijsko gradivo za tradicionalni študij na programu Poslovni asistent

Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

Prodaja: Doba, Maribor

Število strani: 61

 

 

● Klavdija Hrenko Podergajs, Andrea Kostanjevec: Jezik stroke in evropska dimezija: nemški jezik - študijsko gradivo za študij na daljavo na programu Poslovni asistent

Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

Objavljeno na: http://ind.doba.si:8900/webct/public/home.pl.

Število strani: 64

 

 

● Klavdija Hrenko Podergajs, Andrea Kostanjevec: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog: nemški jezik - študijsko gradivo za tradicionalni študij na programu Poslovni asistent

Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

Prodaja: Doba, Maribor

Število strani: 127

 

 

● Klavdija Hrenko Podergajs, Andrea Kostanjevec: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog: nemški jezik - študijsko gradivo za študij na daljavo na programu Poslovni asistent

Izdajatelj: Doba, Maribor, 2006

Objavljeno na: http://ind.doba.si:8900/webct/public/home.pl.

Število strani: 66

 

 

● Mojca Jarc, Nina, Gorenc, Nuša Bulatovcić-Kansky: Angleščina 1: za študente mednarodnih odnosov in evropskih študij -  English 1: for students of international relations and of European studies, (Knjižna zbirka Maklen)

Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Leto izdaje: 2008

ISBN: 978-961-235-335-3

Število strani: 184

 

 

● Violeta Jurković (ed): Guide to Problem Based Learning: PBL within the context of ESP

Tuji strokovni jezik: katerikoli

Stopnja: srednja, višja, visoka

Izdajatelj: SDUTSJ

Prodaja: SDUTSJ, Amazone

Število strani: 78

ISBN: 961-91069-1-1

Kratek opis: Vodnik je sestavila  skupina učiteljic tujega jezika stroke, članic društva SDUTSJ, ki pri poučevanju že vrsto let uporabljajo metodo problemsko naravnanega poučevanja.

PNU uspešno povezuje znanje stroke in znanje tujih jezikov. Ker je glavna značilnost metode na študenta in na učenje osredinjen interdisciplinaren pristop, spodbuja tako razvijanje jezikovnih, praktičnih in kognitivnih zmožnosti kot tudi pridobivanje zunaj-jezikovnega znanja.

Priročnik je namenjen bodočim učiteljem in učiteljem tujega jezika stroke, hkrati pa bodo v njem našli marsikaj koristnega tudi učitelji strokovnih predmetov. Uporabnika usmerja, mu pomaga načrtovati dejavnosti pri PNU-ju in nudi praktične nasvete. Služil bo zlasti kot uporaben pripomoček učiteljem tujega jezika stroke, ki bi si pri svojem delu želeli uvesti nove metode poučevanja in učiteljem, ki potrebujejo pripomoček za prevetritev, podporo ali bolje strukturiranje svojega pedagoškega dela.


 

 

● Violeta Jurković, Rick Harsch: Routes to traffic English

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja: visoka

Izdajatelj: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

Prodaja: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

Število strani: 140 strani

 

 

● Ženja Kansky-Rožman, Alenka Umek, Mateja Dostal: English for Economic and Business Studies 1

Tuji strokovni jezik: Poslovna angleščina

Leto izdaje: 2012

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

ISBN: 978-961-240-225-9

Število strani: 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Bernarda Kosel: The Product is You

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja za katero je namenjen: univezitetna, visoka strokovna šola

Leto izdaje: 2006, tretja izdaja

Izdajatelj in prodaja: Fakulteta za strojništvo v Ljubljani

ISBN: 961-6238-24-8

Število strani: 206

Kratek opis: Učbenik je namenjen poučevanju študentov strojništva na univerzitetni in visokošolski ravni. Cilj učbenika je usposobiti študente za bralno razumevanje tehničnih tekstov in pisno izražanje strokovnih vsebin. Poudarek je tudi na strojniški terminologiji, čemur je najmenjen zajeten glosar v drugem delu knjige. Vaje so osnovane na komunikativnem pristopu. V celoti je učbenik lahko rabljen tudi za samoučenje, ker je opremljen z rešitvami k vajam.

 

 

● Andrea Kostanjevec, Klavdija Hrenko Podergajs: Poslovni tuji jezik 1: nemški jezik - višješolski učbenik.

Izdajatelj: Doba Epis, Maribor, 2007

Prodaja: Doba, Maribor

ISBN 978-961-6084-59-8

Število strani: 79

 

 

● Alenka Kukovec: Angleško-slovenski letalski slovar

Izdajatelj: Republiška uprava za zraèno plovbo, Ljubljana, 1994

Prodaja: Mladinska knjiga

ISBN: 961-90163-0-0

Število strani: 218

Kratek opis: Angleško-slovenski letalski slovar je bil napisan ob petdeseti obletnici  Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO). Je enosmerni dvojezični vir, ki omogoča slovenskemu uporabniku razumevanje pisane in govorjene letalske angleščine. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z letalstvom ali pa jih to področje zanima. V slovarju najdemo poleg strokovnega izrazja različnih področij letalstva tudi pomembne kratice, osnovno terminologijo za opis poti leta, klasifikacijo zrakoplovov, imenski seznam frekvenc, osi zrakoplova, letalsko abecedo in posebno izgovarjavo, ki se uporablja pri prenosu številk.

 

 

● Alenka Kukovec: Aviation English - Flying

Izdajatelj: Select CO d.o.o., Ljubljana, 2001

Prodaja: Mladinska knjiga

ISBN: 961-90967-0-3

Število strani: 238

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom in tistim, ki potrebujejo znanje letalske

angleščine za svoj poklic ali za športno letenje. Izhodiščno znanje angleškega jezika najmanj B2 (Independent User) omogoča razvijanje strokovnega letalskega jezika v skladu z zahtevami Skupnih evropskih oblasti (JAR – FCL-1.1200) in zahtevami Mednarodne organizacije za civilno letalstvo. Avtentična besedila omogočajo pridobivanje znanja letalske terminologije za razumevanje branja strokovnih besedil, pisanja poročil in komunikacije. Zvočno gradivo (avdio kaseta in zgoščenka) je

namenjeno razvoju zmožnosti slušnega razumevanja.

 

 

● Alenka Kukovec: Letalska frazeologija (How do you read(me)

Izdajtelj: Select CO, d.o.o., Ljubljana, 2001

Prodaja: Mladinska knjiga

ISBN: 961-6403-47-8

Število strani:  447

Kratek opis: Učbenik je namenjen uporabnikom jezika radiotelefonske komunikacije.

Vključuje temeljna pravila tega predpisanega jezika, komunikacijo za  instrumentno letenje (IFR), vizualno letenje (VFR) in jezikovne značilnosti letalske frazeologije. Slovenski prevodi tretjega in četrtega dela učbenika omogočajo lažje razumevanje specifičnega izrazja. Razvoj spretnosti slušnega razumevanja in komunikacije omogoča zvočno gradivo (3 avdio kasete, 3 zgoščenke).

 

 

● Nives Lenassi, Sandro Paolucci: Argomenti d’italiano commerciale

Tuji strokovni jezik: poslovni italijanski jezik

Stopnja, za katero je namenjen: visokošolska in univerziterna / 2. stopnja

Prodaja: Ekonomat EF

ISBN: 961-6343-48-3

Leto izdaje: 2000 – prva izdaja, trenutno v pripravi dopolnjena in razširjena izdaja

Izdajatelj:  Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Število strani:  276

Kratek opis: Učbenik zajema poglavja L'impresa e l'azienda, Le società commerciali, Titoli di credito, Operazioni bancarie, Mercato mobiliare e contratti di Borsa, Rapporti e operazioni con l'estero, Cenni di marketing in Il turismo. Vsaka enota zajema poglavje iz poslovne korespondence in iz slovnice.

 

 

● Darja Mazi - Leskovar: Connecting Contexts English and the Media An Introduction

Leto izida: 2006, ponatis 2006

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

Izdajatelj: Založba FERI

Prodaja: knjigarna FERI

ISBN: 86- 435-0781-4

Število strani: 143

Kratek opis: Učbenik je prvenstveno namenjen študentom prvega in drugega letnika medijskih komunikacij, vendar pa nagovarja tudi študente drugih smeri, saj se v času mednarodne mobilnosti večina študentov sooča z osnovnim jezikom medijev v najširšem smislu. V okviru treh vodilnih poglavij - Uspešno branje, Uspešno pisanje in Uspešno nastopanje v javnosti  -omogoča bralcu, da se seznani z izbranimi značilnostim rabe angleškega jezika na univerzitetnem nivoju. Vsako poglavje uvaja razlago osnovnih pojmov, čemur sledi povzetek z ustreznimi vajami za utrjevanje izbranih spretnosti. Slednje naj bi bralcu pomagale, da bi kritično spremljal rabo angleščine v medijih ter postajal vedno bolj pozoren tudi na svoj lasten napredek v rabi angleškega jezika. Delo v celoti spodbuja kritičnost in ustvarjalnost, zato je primerno za individualno učenje in poučevanje v skupinah.

 

 

● Barbara Luštek Preskar: English for Specific Purposes – Graphic Arts

Leto izdaje: 2011

Izdajatelj: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

Prodaja: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

ISBN: 978–961–6045–87–2

Število strani: 132

Kratek opis: Učbenik English for Specific Purposes – Graphic Arts je vsebinsko sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja teoretični pregled najpomembnejših slovničnih struktur in ustrezne vaje ter izbrana poglavja na temo poslovne angleščine, npr. fraze, ki se uporabljajo pri predstavitvah, osnove angleške korespondence, poslovna komunikacija ipd. Drugi del učbenika pa sestavljajo strokovna besedila in slikovni material z vajami, ki celovito zajemajo področje grafike, npr. proizvodnja papirja, tipografija, osnovno besedišče s področja tiska, proizvodnja tiskanih medijev, e-knjige itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Matjaž Martič, Ženja Kansky Rožman, Alenka Umek: Business English 1

Tuji strokovni jezik: Poslovna angleščina

Leto izdaje: 2012

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

ISBN: 978-961-240-224-2

Število strani: 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Vekoslav Potočnik, Alenka Umek: Terminološki slovar trženja

Leto izdaje: 2004

Izdajatelj: GV Založba, Ljubljana

Prodaja: GV, MK, DZS

ISBN: 86-7061-330-1

Število strani: 412

 

 

● Urška Sešek in Simona Duška Zabukovec: English for Theologians

Leto izdaje: 2010

Izdajatelj: Teološka fakulteta, Ljubljana

Prodaja: Teološka fakulteta, Ljubljana

ISBN: 978-961-92694-6-6

Število strani: 241

Kratek opis: Je prvi učbenik angleščine za teologe v Sloveniji. Po svoji vsebinski in metodološki zasnovi se uvršča med učbenike za poučevanje angleščine kot jezika stroke. Recenzenta sta prof. dr. Janez Skela; prof. dr. Bodgan Kolar.

Zaporedje petih tematskih sklopov obravnava teme, ki so pomembne za teologe in so tudi sicer zastopane v študijskem programu študentov Teološke fakultete: Sveto pismo, liturgične čase, zakramente, versko prakso, svetovna verstva, Cerkev v Sloveniji itd. Poudarek je na razvijanju bralnih in slušnih zmožnosti, pa tudi govornih in pisnih. Ob branju in poslušanju je močno poudarjeno tudi razvijanje besedišča s področja teologije, čemur je na koncu učbenika namenjen tudi zajeten angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar teoloških izrazov. Knjiga je, čeprav v črno belem tisku, tudi bogato slikovno opremljena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Skupina avtorjev: Writing Professional English: A practical Handbook for Scientific and Technical Writers in Chemistry-related Disciplines

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

Leto izdaje: 2004  

Število strani: 100

Kratek opis: Priročnik je nastal kot rezultat evropskega projekta skupaj s partnerji iz Češke, Italije, Velike Britanije, Islandije in Slovenije. Namenjen je vsem tistim, ki se ukvarjajo s pisanjem strokovnih člankov v angleščini na področju kemije in njej sorodnih strok.

Uporablja se skupaj s CD ROM-om

 

 

● Alenka Umek, Donald F. Reindl: English for Business and Economics 2 VPŠ

Leto izdaje: 2009

Izdajatelj: Ekonomska fakulteta, Ljubljana

Prodaja: Ekonomist, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

ISBN: 978-961-240-172-6

Število strani: 204

 

 

● Nada Vukadinović: Mining and Tunnelling: English for Geotechnology and Mining

Stopnja, za katero je namenjen: visokošolski VSP program geotehnologija in rudarstvo

Leto izdaje: 2002

Izdajatelj: Naravoslovnotehniška fakulteta, UL

ISBN: 961-6047-21-3

Število strani: 84

Kratek opis: Učbenik je prirejen za potrebe študija in bodočega poklica na področju geotehnologije in rudarstva.  

 

 

● Nada Vukadinović: Describing Chemical Experiments

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetni program kemije

Leto izdaje: 2003 (za študente dostopen online)

Število strani: 49

Kratek opis: Učbenik (delovni zvezek) se uporablja skupaj z multimedijskim CD ROM-om. Namenjen je za študente kemije, s poudarkom na pridobivanju strokovnega besedišča, specifičnega za kemijske laboratorije. Študentje se usposobijo za uporabo strokovnega besedišča ter opisovanje eksperimentov.

 

 

● Nada Vukadinović: LBM: English for Laboratory Biomedicine students

Stopnja, za katero je namenjen: VSP program laboratorijske biomedicine v sklopu Fakultete za farmacijo (drugi letnik)

Leto izdaje: 2007 (za študente dostopen online)

Število strani: 58

Kratek opis: Učbenik je usmerjen v potrebe stroke, t.j. delo v laboratorijih.

 

 

● Nada Vukadinović: Health & Safety at Work

Stopnja, za katero je namenjen: VSP program Varnost pri delu v sklopu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo  

Leto izdaje: 2004 (za študente dostopen online)

Število strani: 75

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom prvega letnika, ki se izobražujejo na pdoročju varnosti in zdravja pri delu.

 

● Vida Zorko: Angleščina 1 za študente sociologije

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

ISBN: 978- 961-235-285-1

Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

Število strani: 85

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom prvega letnika sociologije. Nadgrajuje poznavanje in rabo angleškega jezika za pridobivanje strokovnega znanja ter za posredovanje strokovnih vsebin v angleškem jeziku.

Sestavljajo ga tematsko strukturirane učne enote, ki temeljijo na izbranih avtentičnih strokovnih in polstrokovnih angleških besedilih, opremljenih z vajami za rabo in utrjevanje besedišča, vajami za razumevanje, analizo, prevajanje in povzemanje besedil, vajami iz slušnega razumevanja ter vajami iz ustnega nastopanja.

Učne enote, dopolnjene z ustreznimi spletnimi enotami, obravnavajo teme, s katerimi se študenti pri študiju pogosto srečujejo in ki posegajo na različna področja družbenega življenja, od družbene razslojenosti in politike pa vse do družbenega spola in družine.


 

 

● Vida Zorko: Angleščina 2 za študente sociologije

Tuji strokovni jezik: angleščina

Stopnja, za katero je namenjen: univerzitetna

ISBN: 978- 961-235-286-8

Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede

Število strani:  67

Kratek opis: Učbenik je namenjen študentom drugega letnika sociologije. Nadgrajuje poznavanje in rabo angleškega jezika za pridobivanje strokovnega znanja ter za posredovanje strokovnih vsebin v angleškem jeziku.

Sestavljajo ga tematsko strukturirane učne enote, ki temeljijo na izbranih avtentičnih strokovnih in polstrokovnih angleških besedilih, opremljenih z vajami za rabo in utrjevanje besedišča, vajami za razumevanje, analizo, prevajanje in povzemanje besedil, vajami iz slušnega razumevanja ter vajami iz ustnega nastopanja.

Učne enote, dopolnjene z ustreznimi spletnimi enotami, obravnavajo teme, s katerimi se študenti pri študiju pogosto srečujejo in ki posegajo na različna področja družbenega življenja, od globalizacije in okolja pa vse do identitete in informacijske družbe.

 

 

● Tanja Županek, Sabina Mulej: English for Students of Textile Engineering

Tuji strokovni jezik: angleški

Stopnja: visokošolska strokovna in univerzitetna

Prodaja: prostori za prodajo skript in učbenikov tehničnih fakultet v Mariboru, Smetanova 17

Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo, Maribor

ISBN:  978-961-248-009-07

Število strani: 51

ISBN: 978-961-248-009-07

Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo, Maribor

Število strani: 51

Kratek opis: Skripta so namenjena študentom tekstilstva. Z njimi želiva bodočim inženirjem pomagati, da bodo lažje sledili stroki v tujem jeziku. S pomočjo različnih strokovnih besedil jih vodiva k razumevanju, samostojnemu izražanju in pisanju v tujem jeziku, s posebnim poudarkom na strokovni terminologiji. Za dosego teh smotrov sva pripravili naloge, ki utrjujejo jezikovne kompetence v angleškem jeziku.

 

 

● Tanja Županek, Sabina Mulej: Nemški jezik za strojnike

Tuji strokovni jezik: nemški

Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo, Maribor

ISBN: 978-961-248-218-3

Število strani: 74

Kratek opis: Skripta vsebujejo materiale za študente strojništva. Veliko poglavij je splošno tehniških, tako da so primerna tudi za druge tehniške profile. Gradivo je razdeljeno na dva dela. Prvi del obsega deset enot - deset tematskih področij, ki segajo od osnovnih znanj inženirstva (kako kaj deluje), matematičnih oz. fizikalnih izrazov, pa vse do skrbi za okolje in alternativnih energij. K besedilom sodijo tudi naloge, ki omogočajo utrjevanje besedišča in vzpodbujajo kritično razmišljanje. Slovnica je v pričujočem gradivu obdelana v drugem delu, da ne bi prekinjala strokovnih besedil. Da slovnične strukture študentom ne bi bile trn v peti, so obravnavane zgolj tiste, ki so za inženirje res najnujnejše; ilustrirane so na primerih in podprte z vajami. Na koncu sva pripravili še obširnejša navodila in informacije v zvezi s predmetom oziroma izpitom iz nemškega jezika.

 

 

Katalog učbenikov, slovarjev, vodnikov in drugih študijskih gradiv naših članov
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija