Domov
Domov.
Konferenca 2017.
O društvu.
Novice.
Projekti.
Revija.
Zbornik.
Monografija.
Povezave.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
Avtorji so razvrščeni po letu objave in abecedi.


2017

● Stojković, Nadežda, Čepon, Slavica, Nikčević-Batrićević, Aleksandra, Bojkov, Vanče. Reversing the perspective : how can English for specific purposes inform general English. V: Stojković, Nadežda (ur.), Tosić, Milorad (ur.), Nejković, Valentina (ur.). Synergies of English for specific purposes and language learning technologies. 1st unabridged ed. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, str. 204-209


2016


Čepon, Slavica: The dissonance between teachers' and students' views on speaking anxiety in foreign languages for specific purposes

Čepon, Slavica: Teachers' and students' perspectives on the reasons for speaking anxiety in English for specific purposes

Čepon, Slavica: Causes of business English speaking anxiety in the Balkans


2015


● Budeč Staničić, Marijana (2015). Implementing Panel Discussions in ESP Teaching. V: Stojković, Nadežda (ur.) Vistas of English for Specific Purposes, str. 283-292. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

● Čepon, Slavica (2015). Coping strategies for reducing English language speaking anxiety in the Balkans. V: Pedagoška obzorja, letn. 30, št. 3/4, str. 50-62.

● Čepon, Slavica (2015). Non-native speakers of English at the general English : secondary/business English tertiary interface. V: Stojković, Nadežda (ur.). Vistas of English for specific purposes. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 23-35.  

● Čepon, Slavica (2015). (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo. V: Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.). Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji. Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.

Stojković, Nadežda, Čepon, Slavica, Nikčević-Batričević, Aleksandra. (2015). Reversing the perspective : how can English for specific purposes inform ELT - and a note on the position of ESP lecturers. V: Nejković, Valentina (ur.). Synergies of language learning. Niš: Faculty of Eletronic Engineering, Universty, [6] str.

● Celinšek, Dubravka. (2015). Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini. Ljubljana. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, letnik 21, številka 2, 61–83.

● Orthaber, Sara, Márquez-Reiter, Rosina in Kádár, Dániel. (2015). Customers' responses to corporate social media marketing strategies. V Elizabeth Christopher (ur.). International Management and Intercultural Communication, Vol. 1. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

● Orthaber, Sara in Márquez-Reiter, Rosina. (2015). ‘Thanks for Nothing': Impoliteness in Service Calls. V Sükriye Ruhi & Askan Yesim (ur.). Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora: Converging Methodologies and Analytic Procedures. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.


2014


● Čepon, Slavica (2014). Fear of Failure in a Foreign Language for the Students of Economics. Pedagoška Obzorja.

● Čepon, Slavica, Stojković, Nadežda, Nikčević-Batričević, Aleksandra. (2014). Business English in practical terms: case of tertiary educational settings in Slovenia, Serbia, Montenegro. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, vol. 2, iss. 3, spec. iss., str. 527-540.

● Čepon, Slavica (2014). Fear of failure in ESP in academic settings. V: Integrating language, culture and puspose in ESP : proceedings of the 7th Austrian UAS Language Instructors' Conference, Wien 23-24 May 2014. Wien: UAS Technikum Wien, 2014, str. 3-11.

● Celinšek, Dubravka. (2014). Innovative Approaches to Teaching in Tertiary Education with a Special Focus on Developing a Learning Organization and a Teacher's or Tutor's Learning Role. V Education for Development. Pula: Univerza Juraj Dobrila.


2013


● Čepon, Slavica (2013). Non-native speakers of English at the General English secondary/Business English tertiary interface. V: Stojković, Nadežda (ur.), Živković, Slađana (ur.), Mitić, Darko (ur.). Teaching English for Specific Purposes: Connect and Share, Conference Proceedings. Niš, 17th - 19th May, 2013, str. 12-21. Niš: Faculty of Eletronic Engineering.

● Čepon, Slavica (2013). Effective use of the media: video in the foreign language classroom. Medijska istraživanja: 19 (1): 83-104.

● Godnič Vičič, Šarolta. (2013). The difference a word can show : a diachronic corpus-based study of the demonstrative this in tourism research article abstracts. V Julia Bamford, Silvia Cavalieri, Giuliana Diani (ur.), Variation and change in spoken and written discourse : perspectives from corpus linguistics, str. 223-238. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

● Jarc, Mojca in Zorko, Vida. (2013). Razvoj potrebe po učenju tujih strokovnih jezikov in vloga učitelja pri oblikovanju tujejezikovno kompetentnega diplomanta. Teorija in praksa: 50 (2): 412-442.


2012


● Čepon, Slavica. (2012). Higher education institutions without foreign language continuity. English language teaching: 5 (8): 31-41.

● Čepon, Slavica. (2012). Stalnost v poučevanju in učenju tujega jezika na Ekonomski fakulteti. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

● Čepon, Slavica. (2012). The need for continuity in foreign language teaching: the importance of grammar. Pedagoška obzorja/Didactica Slovenica, 27 (5): 94-109.

● Jarc, Mojca in Godnič Vičič, Šarolta. (2012). The long and winding road to international academic recognition: The case of Slovene social sciences authors. V Sonja Starc (ur.), Akademski jeziki v času globalizacije (Knjižnica Annales Ludus), str. 229-241. Koper: Univerzitetna založba Annales.


2011


● Celinšek, Dubravka in Mirko Markič. (2011). Nova vloga učitelja in učiteljeve kompetence pri problemsko naravnanem učenju. Pedagoška obzorja: 26 (4).

● Čepon, Slavica. (2011). Interlingual subtitling as a mode of facilitating incidental foreign language acquisition. English for Specific Purposes World. 11,(33). http://www.esp-world.info/Articles_33/Doc/Interlingual%20subtitling_Cepon.pdf.

● Godnič Vičič, Šarolta. (2011). Native and foreign places in travel writing: the Guardian travel section. V Mario Brdar (ur.), Space and time in language, str. 313-327. Frankfurt am Main: P. Lang.

● Jevremovič, Vesna. (2011). Applying negotiation models in professional conversation in order to improve one's professional language and his/her emotional and social intelligences. V: Conference Proceedings Olbia 2011. Koper: Edukator d.o.o.

● Jevremovič, Vesna. (2011). Negotiation Models as Tools for Teaching Business English. Ljubljana: SDUTSJ. V Zbornik konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (Inter Alia), Metka Brkan (ur.), Slavica Čepon (ur.), Violeta Jurković (ur.) in Darja Mertelj (ur.), 2: 4-20. Ljubljana: SDUTSJ.

● Mertelj, Darja. (2011). Vocabulary and communication at the beginner's level : Italian as a FLSP. V: Knjiga rezimea. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Sekcija univerzitetnih nastavnika stranog jezika struke, 2011, str. 57. Objavljeni povzetek.

● Mertelj, Darja. (2011). Foreign languages for specific purposes in Slovenian higher professional schools. V: Knjiga rezimea. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Sekcija univerzitetnih nastavnika stranog jezika struke, 2011, str. 56. Objavljeni povzetek.


2010


● Brkan, Metka. (ur.), Slavica Čepon (ur.), Violeta Jurković (ur.) in Darja Mertelj (ur.). (2010). Izzivi jezika stroke v 21. stoletju - Zbornik konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (Inter Alia 2). Ljubljana: SDUTSJ.

● Čepon, Slavica. (2010). Grammar – an obligatory ‘optional extra’? V Zbornik konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (Inter Alia), Metka Brkan (ur.), Slavica Čepon (ur.), Violeta Jurković (ur.) in Darja Mertelj (ur.), 2: 4-20. Ljubljana: SDUTSJ.

● Dostal, Mateja. (2010). Prednosti in slabosti uporabe metode primera za poslovne in ekonomske vede / Advantages and Disadvantages of the Case Method Use for Business and Economics. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja / The School Field, 21,(1/2): 147-154.

● Godnič Vičič, Šarolta. (2010). Ukročena Slovenija, podobe Slovenije v potopisnih člankih časopisa The Guardian. V  Aleksandra Brezovec (ur.), Vesna Mikolič (ur.), Turizem kot medkulturni dialog, str. 136-149. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica.

● Jevremovič, Vesna. (2010). Using negotiation models in teaching Business English. Mednarodno inovativno poslovanje, 2(1): 7. Maribor: Doba Fakulteta.

● Mertelj, Darja. (2010). Italijanščina kot tuji jezik stroke na področju turizma. V: Aleksandra Brezovec (ur.) in Vesna Mikolič (ur.). Turizem kot medkulturni dialog. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010.

● Mertelj, Darja. (2010). Učni načrti, ravni znanja tujega jezika stroke in gradiva v višješolskih strokovnih programih. V Zbornik konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (Inter Alia), Metka Brkan (ur.), Slavica Čepon (ur.), Violeta Jurković (ur.) in Darja Mertelj (ur.), 2: 69-92. Ljubljana: SDUTSJ.

● Mertelj, Darja. (2010). Learning vocabulary and communication at the beginner's level of Italian as a foreign language for specific purposes. V: Abstracts for The Third International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Celje: The Faculty of Logistics, 2010, str. 50. Objavljeni povzetek.

● Mertelj, Darja. (2010). Tuji jezik stroke na začetni stopnji italijanščine: naučljivost in preverjanje znanja. Didaktična tržnica. Portorož: Fakulteta za turistične študije. Izvedeno predavanje.

● Mertelj, Darja. (2010). Tuji jezik stroke na začetni stopnji italijanščine: vloge učnega prevajanja. Didaktična tržnica. Portorož: Fakulteta za turistične študije. Izvedeno predavanje.


2009


● Čepon, Slavica. (2009). English in public administration: authors: Manica Danko, Mihaela Zavašnik Arčnik: published by Faculty of administration. Uprava (Ljubl.), letn. 7, št. 4, str. 143-149.

Osterman Renault, Tanja, Hrenko Podergajs, Klavdija (2009). Mobile Learning – New Methodology of Learning by Means of State-of-the-Art Technology. Good Practice. Na: Mednarodna jezikovna konferenca: Pomen usvajanja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami, Fakulteta za logistiko, 24. - 25. september 2009, Celje.

● Mertelj, Darja. (2009). Il linguaggio turistico come punto d'incontro tra l'italiano lingua straniera e lingua madre. V: Vučo, Julijana (ur.), Ignjačević, Anđelka (ur.), Mirić, Milica (ur.). Jezik struke: teorija i praksa: zbornik radova. Beograd: Univerzitet, str. 293-306, ilustr.

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2009). Higher Education Language Teachers' Perceptions of their Competences. Strani jezici (v tisku).

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2009). Teacher Education for ESP: Needs Analysis and Perspectives in the Slovenian Context. V: Hahn, W. in Vertan, C. (ur.). Specialised Language in Global Communication. Reihe: Sprache in der Gesellschaft. Hamburg: Peter Lang. (v tisku)

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2009). Izobraževalne potrebe učiteljev angleškega strokovnega jezika. Pedagoška obzorja/Didactica Slovenica, 24 (1): 76-88.

● Zorko, Vida. (2009). Factors affecting the way students collaborate in a wiki for English language learning. Australasian Journal of Educational Technology, 25(5), 645-665. http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet25/zorko.html.

● Zorko, Vida. (2009). Web resources as a learning aid for ESP/EAP students. V: Vučo, Julijana (ur.), Ignjačević, Andjelka (ur.) in Mirić, Milica (ur.). Jezik struke: teorija i praksa: zbornik radova. Beograd: Univerzitet, 2009, str. 17-25.


2008


● Brkan, Metka (ur.), Godnič Vičič, Šarolta (ur.), Jarc, Mojca (ur.), Jurković, Violeta (ur.) in Zorko, Vida (ur.). (2008). Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru: Zbornik posveta ob 10. obletnici delovanja Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Inter Alia, št. 1. Ljubljana, 23. november, 2007. Ljubljana: SDUTSJ.

● Celinšek, Dubravka, Jarc, Mojca in Jurković, Violeta. (2008). Problemsko naravnano učenje pri poučevanju tujega jezika stroke: poti in izzivi. V Skela, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem. Ljubljana: Tangram.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2008). Implementing problem-based learning in a higher education institution. International journal of management in education. let. 2, št.1, str. 88-106.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2008). Students and teachers as partners in learning in higher education institutions. V: 21st International Congress for School Effectiveness and Improvement, Auckland, 6-9 January 2008. Conference handbook. [S. l.]: ICSEI, str. 80.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2008). Problemsko naravnano učenje pri tujem jeziku stroke v učeči se visokošolski ustanovi in izobraževanje učiteljev. V: Skela, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2008). Izvođenje inovativnih metoda učenja u visokoškolskim obrazovnim ustanovama = Implementing innnovational teaching methods in the tertiary education institutions. Revija za sociologiju, vol. 39, no. 1/2, str. 51-67.

● Čepon, Slavica. (2008). Učbeniki za poslovno angleščino – načini iskanja najboljšega. V: Skela, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem. Tangram: Ljubljana, str. 106-121.

● Čepon, Slavica. (2008). Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu
jezika stroke: študija primera v slovenskem izobraževalnem prostoru. Andragoška spoznanja. letn. 14, št. 1/2, str. 86-94.

● Čepon, Slavica. (2008). Pomen izgube/obrabe splošne angleščine za poučevanje/učenje poslovne angleščine. Pedagoška obzorja, letn. 23, št. 2, str. 91-104.

● Čepon, Slavica. (2008). Business English study for future economists: the role of general English attrition. Strani jezici, god. 37, br. 2, str. 111-122.

● Čepon, Slavica. (2008). Business English materials: an experiential approach to textbook evaluation. V: Orthaber, Sara (ur.). The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures. Celje: Faculty of Logistics, 6 str.

● Čepon, Slavica. (2008). Recenzija učbenika. Danko, Manica, Zavašnik Arčnik, Mihaela. English in Public Administration. Ljubljana, Fakulteta za upravo.

● Djurić, Melita, Godnič Vičič, Šarolta in Jurković, Violeta. (2008). Tuji jeziki stroke v slovenskem visokem šolstvu: poimenovanje, ravni, obseg, cilji in učna gradiva. V Janez Skela (ur.), Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse, str. 523-542. Ljubljana: Tangram.

● Dostal Mateja. (2008). Model za poučevanje poslovne angleščine s študijo primera / Case Study Teaching Model for Business English. Šolsko polje: Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja/ The School Field, 19 (1/2): 177-190.

● Drobnič Vidic, Andreja, Celinšek, Dubravka. (2008). Problemsko naravnano učenje pri poučevanju tujih strokovnih jezikov v bolonjskem procesu. V: Skela, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, str. 543-557.

● Godnič Vičič, Šarolta. (2008). Potentials and Challenges of ESP Learner Corpora: The Case of Modal Auxiliaries in Slovene ESP Learners' Written Interlanguage. V Metka Brkan, Šarolta Godnič Vičič, Mojca Jarc, Violeta Jurković in Vida Zorko (ur.), Zbornik poveta Slovenskega društva učiteljev strokovnega jezika ob 10 letnici delovanja, str. 15-30. Ljubljana: SDUTSJ.

● Jarc, Mojca. (2008). Developing LSP needs through simulations of international conferences: the case of L2 simulations vs. L3 simulations. V Metka Brkan, Šarolta Godnič Vičič, Mojca Jarc, Violeta Jurković in Vida Zorko (ur.), Zbornik poveta Slovenskega društva učiteljev strokovnega jezika ob 10 letnici delovanja, str. 31-44. Ljubljana: SDUTSJ.

● Jurković, Violeta, Djurić, Melita in Godnič Vičič, Šarolta. (2008). Status učitelja tujega jezika stroke v slovenskem visokem šolstvu. V Metka Brkan, Šarolta Godnič Vičič, Mojca Jarc, Violeta Jurković in Vida Zorko (ur.), Zbornik poveta Slovenskega društva učiteljev strokovnega jezika ob 10 letnici delovanja, str. 45-69. Ljubljana: SDUTSJ.

● Jurković, Violeta. (2008). Vpliv načrtnega vključevanja strategij učenja v učni proces na izboljšanje jezikovne zmožnosti v angleškem jeziku stroke na Fakulteti za pomorstvo in promet: doktorsko delo. Ljubljana. Filozofska Fakulteta.

● Jurković, Violeta in Djurić, Melita. (2008). Tuji jeziki stroke v slovenskem visokem šolstvu. V Ivšek, Milena (ur.). Jeziki v izobraževanju. Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, str. 215-221.

● Mertelj, Darja. (2008). Teaching Italian as a foreign language for specific purposes through Slovenian terminology. V: Orthaber, Sara (ur.), Vičič, Polona (ur.). The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures. Celje: Faculty of Logistics.

● Mertelj, Darja. (2008). Il linguaggio turistico come un punto d'incontro tra l'italiano LS ed L1. V: Knjiga rezimea. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Sekcija univerzitetnih nastavnika stranog jezika struke, str. 31.

● Mertelj, Darja. (2008). Italijanščina kot tuji jezik stroke na področju turizma, stičišču jezikov in kultur: metodološki izzivi pri pouku. V: Brezovec, Aleksandra (ur.). Turizem in medkulturni dialog: strokovni posvet, Portorož, 28. november 2008: zbornik povzetkov. Portorož: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, str. 22.

● Osolnik Kunc, Viktorija, Kalin Golob, Monika in Mihaela Zavašnik (2008). Fachsprachenforschung und -unterricht in Slowenien. Fachsprache. 2008. 3-4, str. 180-192.

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2008). Analiza potreb slovenskih srednješolskih učiteljev angleškega strokovnega jezika. V: Skela, J. (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008, str. 581-592.

● Zorko, Vida. (2008). Enhancing student collaboration with wikis. Transitions and connections: languages in higher education, CILT, York. (predavanje)

● Zorko, Vida (2008). Wikis – An effective way to enhance student collaboration. Language for specific purposes: Theory and practice. Beograd, Univerzitet. (vabljena delavnica)


2007


● Celinšek, Dubravka. (2007). Problemsko naravnano učenje kot pot k povezovanju poučevanja in učenja tujega jezika stroke in strokovnih vsebin na visokošolskih ustanovah. V: Plos, Alenka (ur.). Pomen tujih jezikov v globalnem gospodarstvu: strokovna konferenca, Maribor, 26. september 2007. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2007). Problem based learning in higher education institutions. V: Strovsky, Leonid (ur.). The fusion of economic culture in the context of market economy. Volume 3. Jekaterinburg: Federal Education Agency: The Urals State Technical University - UPI, str. 42-56.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2007). Implementing a new approach in teaching and learning (problem-based learning) in a higher education learning organization. V: Brejc, Mateja (ur.). Professional challenges for school effectiveness and improvement in the era of accountability: proceedings of the 20th Annual World ICSEI Congress. Ljubljana: National School for Leadership in Education; Koper: Faculty of Management, str. 333-341. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-6573-65-8/333-341.pdf.

● Celinšek, Dubravka. (2007). Formal and informal teacher training and education for problem-based learning. V: Empowering Asia: new paradigms in English language education. Kuala Lumpur: MELTA: Malaysian English Language Teaching Association, str. 236-237.

● Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. (2007). Uvajanje novih pristopov k poučevanju ter izobraževanju učiteljev = Implementing new approaches in teaching and learning and educating teachers. V: Rajkovič, Vladislav (ur.), Kern, Tomaž (ur.), Kljajić, Miroljub (ur.), Leskovar, Robert (ur.), Mayer, Janez (ur.), Vukovič, Goran (ur.), Joksimović Žarkić, Nevenka (ur.), Paape, Björn (ur.). Ustvarjalna organizacija: zbornik povzetkov referatov 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007: book of abstracts of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, str. 52-54.

● Čepon, Slavica in Zavašnik, Mihaela. (2007). General English attrition and its significance for business English teaching/learning of prospective economists. ELOPE. Ljubljana, letn. 4, št. 1/2, str. 137-148.

● Jurković, Violeta. (2007). The effect of language learning strategy introduction on ESP learning: a project presentation. V Engberg, Jan (ur.). New directions in LSP teaching, (Linguistic insights: studies in language and communication, 55). Bern [etc.]: P. Lang, str. 283-299.

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2007). Vodenje za učenje v kontekstu učenja in poučevanja angleškega strokovnega jezika. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 5 (1): 13-32.

● Zorko, Vida.  (2007). A Rationale for Introducing a Wiki and a Blog in a Blended-Learning Context. CALL-EJ Online, 8(2).

● Zorko, Vida. (2007). Designing web-based multimedia material. Teaching English with Technology, 7(1).

● Zorko, Vida. (2007). ESP/EAP classes for Sociology students: establishing learning priorities. ESP World, 6(14).

● Zorko, Vida. (2007). An exploration of the factors affecting the way students collaborate in the wiki: magistrska naloga. Manchester. 2007.


2006


● Celinšek, Dubravka, Kuštrin, Irena. (2006). Problem-based learning in an LSP classroom at higher education institutions. [S. l.: S. n.], http://www.developingteachers.com/articles_tchtraining/problearnpf_dubravka&irena.htm.

● Čepon, Slavica. (2006). English language globalism = Globalnost engleskog jezika. V: Granić, Jagoda (ur.). Jezik i mediji. Zagreb, Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 155-164.

● Čepon, Slavica. (2006). Pre-use business English textbook evaluation for selection and implementation. Strani jezici, letn. 35, št. 4, str. 383-393.

● Čepon, Slavica. (2006). Analiza jezikovnih potreb študentov poslovne
angleščine na Ekonomski fakulteti v Ljubljani: doktorska disertacija.

● Jarc, Mojca. (2006). Vers une approche fonctionnelle de l'enseignment de la terminologie: Action recherche en classe de Français. Scripta manent, letn. 2, št. 1.

● Jurković, Violeta. (2006). Vocabulary learning strategies in an ESP context. Scripta manent, vol. 2, no. 1.

● Osolnik Kunc, Viktorija. (2006). Fachkommunikative Verständlichkeit in der Verwaltungssprache. Dargestellt am Deutschen und Slowenischen. Hamburg. Verlag Dr. Kovač. str. 246.

● Sirk, Saša. (2006). Obdelava in analiza rezultatov preverjanj s pomočjo MS Excela. Neobjavljeno predavanje. (Delavnica SDUTSJ Ljubljana)

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2006). Model analize potreb učiteljev tujega strokovnega jezika v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja. V: Peklaj, C. (ur.). Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2006, str. 103-112.


2005


● Celinšek, Dubravka. (2005). Izobraževanje in vodenje učiteljev v učeči se visokošolski ustanovi: magistrsko delo. [S. l.: D. Celinšek], VI, 105 str.

● Čepon, Slavica. (2005). Učitelji poslovne angleščine in načini vrednotenja učbenikov. V: Stolac, Diana (ur.), Ivanetić, Nada (ur.), Pritchard, Boris (ur.). Jezik u društvenoj interakciji. Zagreb; Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 89-106.

● Čepon, Slavica. (2005). Business English in practical terms. Scripta manent, 2005, letn. 1, št. 1.

● Hrenko Podergajs, Klavdija. (2005) Ernst Jandl: fünfter sein: konkrete Dichtung als Unterrichtsvorschlag. Schaurein, št.18, 2, str. 27-32.

● Jurković, Violeta. (2005). Analysis of language learning strategies used by students of Traffic technology. ELOPE (Ljubl.), vol. 2, no. 1, str. 209-221.

● Jurković, Violeta (ur.). (2005). Guide to problem-based learning: PBL within the context of ESP. Ljubljana : SDUTSJ.

● Kosel, Bernarda, Jurković, Violeta, Celinšek, Dubravka, Kuštrin, Irena, Djurić, Melita, Jarc, Mojca, Vukadinović, Nada, Godnič Vičič, Šarolta. (2005). Guide to problem-based learning: PBL within the context of ESP. Ljubljana: Slovenian Association of LSP Teachers.

● Šavle, Majda. (2005). Akcijsko raziskovanje o prilagajanju načinov poucevanja stilom učenja pri pouku angleškega jezika. Vestnik - Drus. tuje jez. knjizev., letn. 39, št. 1/2, str. 113-123.


2004


● Celinšek, Dubravka, Kuštrin, Irena. (2004). Problem based learning in an ESP classroom in tertiary education in Slovenia. V: Pulverness, Alan (ur.). IATEFL: 38th international annual conference, Liverpool, 13-17 April 2004. Canterbury, Kent: IATEFL, str. 139-141.

● Celinšek, Dubravka. (2004). Problem-based learning in ESP teaching at higher education institutions. V: The power of TEFL: prospects and challenges in Asia. Seoul: Hong Kong Institute of Education, str. 113.

● Celinšek, Dubravka. (2004). Problem-based learning in ESP - a cross-curricular view. V: Theme: The way forward in language education : abstracts. Hong Kong: Hong Kong Institute of Education, str. 16.

● Čepon, Slavica. (2004). Textbook evaluation as an essential part of business English teacher's professional experience. V: Sanz Sainz, Inmaculada (ur.), Felices Lago, Ángel (ur.). Las nuevas tendencias de las lenguas de especialidad en un contexto internacional y multicultural. Granada: Universidad, str. 597-608.

● Čepon, Slavica. (2004). Snovanje in vrednotenje učnih gradiv za poučevanje poslovne angleščine. Magistrska naloga.

● Godnič Vičič, Šarolta. (2004). Teaching and learning business correspondence with the business letter corpus. Conference selections / IATEFL Slovenia, 10th Annual Conference, Ljubljana, 2002. Ljubljana: IATEFL Slovenia.

● Hrenko Podergajs, Klavdija. (2004) KRESCH im DaF-Unterricht : kreatives Schreiben macht den Sprachunterricht erlebnisorientierter, individualisierter und führt oft zu überraschenden Leistungen. Mosaik,  h. 5, str. 40-42.

● Hrenko Podergajs, Klavdija. (2004) Vor dem Wie kommt das Was: einige Textauswahlkriterien im DaF-Literaturunterricht. Schaurein, 17, 1, str. 13-15.

● Jurković, Violeta. (2004). Problem-based learning in Slovenia. V Stolac, Diana (ur.), Ivanetić, Nada (ur.), Pritchard, Boris (ur.). Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika: zbornik radova sa savjetovanja održanoga 17. i 18. svibnja 2002 u Opatiji. Zagreb; Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 211-216.

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2004). Does ESP method(ology) exist?. V: Sanz Sainz, I. (ur.), Felices Lago, Á. (ur.). Las nuevas tendencias de las lenguas de especialidad en un contexto internacional y multicultural. Granada: Universidad, 2004, str. 797-805.

● Zavašnik Arčnik, Mihaela. (2004). Potrebe po izobraževanju učiteljev angleškega jezika z vidika kurikularne prenove srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje, 35 (5): 68-73.


2003


● Čepon, Slavica. (2003). V iskanju idealnega učbenika. Vestnik - Druš. tuje jez. književ., letn. 37, št. 1/2, str. 43-64.

● Jurković, Violeta. (2003). PBL in Slovenia - a successful conclusion of a three-year project. Vestn. - Druš. tuje jez. književ., letn.37, št. 1-2, str. 423-430.

● Jurković, Violeta. (2003). Role of the subject teacher in problem-based learning. V Gvardjančič, Alenka (ur.), Boothe, Diane (ur.), Vukadinović, Nada (ur.). Problem-based learning: issues and ideas. Ljubljana: Slovenian Association of LSP Teachers, str. 35-39.

● Jurković, Violeta. (2003). Needs analysis in ESP. V Stolac, Diana (ur.), Ivanetć, Nada (ur.), Pritchard, Boris (ur.). Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici : zbornik radova: sa savjetovanja održanog 18. i 19. svibnja 2001. u Opatiji. Zagreb; Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 345-357.


2002


● Godnič Vičič, Šarolta. (2002). Tourism research article abstracts in the ESP classroom. V Diana Stolac, Nada Ivanetić in Boris Pritchard (ur.). Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj. Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

● Jurković, Violeta. (2002). Problem-based learning as a model of interdisciplinary teaching in maritime studies and transportation. V Jenček, Peter (ur.), Štrubej, Matej (ur.). ICTS. Zbornik referatov.

● Jurković, Violeta. (2002). Analiza potreb pri pouku angleščine za študijski program Tehnologija prometa na Fakulteti za pomorstvo in promet: magistrsko delo. Ljubljana. Filozofska fakulteta.


2001


● Umek, Alenka. (2001). Background knowledge in models and theories of L2 reading. Vestnik - Druš. tuje jez. književ., let. 35, št. 1-2, str. 153-164.


2000


● Jarc, Mojca. (2000). Nekatere oblikoslovno-skladenjske značilnosti izrazijske enote v sodobnem francoskem jeziku na področju politologije mednarodnih odnosov. Vestn. - Druš. tuje jez. književ., letn. 34, št. 1/2, str. 275-291.

● Jarc, Mojca. (2000). Kako urejati izrazje na področju mednarodnih odnosov?. V: Lobnikar, Branko (ur.), Žurej, Jurij (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije, Družboslovje in humanistika. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, str. 271-280.

● Umek, Alenka. (2000). Interaction in a distance taught Business English course. Vestnik - Druš. tuje jez. književ., letn. 34, št. 1/2, str. 101-115.


1999


● Jarc, Mojca. (1999) Terminologija sodobnega francoskega jezika na področju politologije mednarodnih odnosov: Izhodišča za oblikovanje dvojezičnega izrazijskega slovarja. Magistrsko delo. Ljubljana.

● Umek, Alenka.  (1999). Interaction in a Distance Taught Business English Course. Dissertation submitted in partial fulfilment of the reguirements for the degree of MA (TEFL). Reading: Centre for Applied Language Studies, University of Reading.


1998


Orešič, Herta, Hrenko Podergajs, Klavdija. (1998) Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder Probieren geht mit und über Studieren: die StudentenInnen der Pädagogischen Fakultet in Maribor stellen einige ihrer Unterrichtsideen vor. Schaurein,  št. 8, str. 10-23.


Bibliografije naših članov
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija