Domov
Domov.
Konferenca 2017.
O društvu.
Novice.
Projekti.
Revija.
Zbornik.
Monografija.
Povezave.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
O konferenci

Mobilnost in večja zaposljivost državljanov EU se v sodobni družbi znanja spodbujata tudi preko znanja tujih strokovnih jezikov. Kot članica EU si tudi Slovenija prizadeva za večjo globalno konkurenčno prednost, ki jo bomo dosegli le z dobro uporabo tujih strokovnih jezikov za potrebe sodobnih evropskih poklicev. Prav tako se tudi ob uvedbi bolonjske reforme v visoko šolstvo in ob pripravi Bele knjige o izobraževanju odpirajo vprašanja v zvezi z učenjem in poučevanjem tujega jezika stroke, ki morajo postati del skladne jezikovne politike.

Konferenca SDUTSJ je ponudila priložnost izmenjati izkušnje in strokovna znanja, predstaviti raziskave na področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem in visokošolskem izobraževanju.


Kje in kdaj

Konferenca je potekala 5. in 6. februarja 2010 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana.


Program konference

Petek, 5. februar 2010

8.00 – 8.45 Registracija
8.45 – 9.00  Dobrodošlica predsednice
9.00 – 10.00  Okrogla miza z vabljenimi gosti: Pomen znanja tujih jezikov za slovensko gospodarstvo
10.00 – 11.20 Sklop 1

Nives Lenassi: Mesto in vloga poslovne korespondence v učbenikih in učbeniških kompletih za poslovni italijanski jezik

Vesna Jevremovič: Učenje jezika stroke skozi mentalni model pogajanj v poslovnem svetu

Marija Plut: Promocija izdelka: projektni pristop
11.20 – 11.40 Odmor
11.40 – 13.00 Sklop 2

Metka Malčič in Nives Antonič Zudič: Strokovni jeziki in medkulturna sporazumevalna zmožnost: za drugačno zaznavo in vizijo sveta

Margit Horvath: Ali bolonjska reforma lahko prispeva k dvigu kakovosti pouka tujega (nemškega) jezika na visokošolski ravni?

Darja Mertelj: Med gradivi in učnimi načrti; kako je z ravnmi znanja v višješolskih strokovnih programih
13.00 – 14.30 Odmor za kosilo
14.30 – 16.10 Sklop 3

Klavdija Hrenko Podergajs in Tanja Ostrman Renault: Izzivi študija na daljavo/e-študija pri poučevanju/učenju tujih jezikov

Saša Sirk: Wallstalking.org

Annmarie Gorenc Zoran: Virtualne razprave v tujem jeziku in razlike med spoloma

Andreja Pignar Tomanič in Andrea Kostanjevec: Za doseganje večje učinkovitosti pri poučevanju jezika stroke z modelom kombiniranega učenja
16.10 – 16.30 Odmor
16.30 – 18.10  Sklop 4

Nataša Gajšt: Sestava terminoloških zbirk kot pomoč pri usvajanju tujega jezika stroke

Mojca Hočevar: Angleško prevozniško izrazje v slovenskih slovarskih virih in razvojne možnosti za pripravo terminologije

Mihaela Zavašnik Arčnik: Vključevanje deležnikov v analizo potreb pri pouku angleščine kot jezika stroke

Violeta Jurkovič: Učne strategije in jezikovna zmožnost: študija  primera v slovenskem visokošolskem prostoru

Sobota, 6. februar 2010

8.30 – 9.00 Registracija
9.00 – 10.40 Sklop 5

Slavica Čepon: Slovnica - obvezni izbirni dodatek?

Šarolta Godnič Vičič: "If my English would be better" - Vpliv jezikovnega predznanja na rabo modalnih glagolov v angleškem jeziku

Vita Kilar: Poslovna korespondenca v nemškem jeziku: analiza napak pri študentih ekonomije

Manica Danko in Mihaela Zavašnik Arčnik: Kako napisati učbenik za pouk angleščine kot jezika stroke?
10.40 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.40 Sklop 6

Maja Maričič: Snovanje učbenika za italijanščino kot tuji jezik stroke na ravni A1 - koncept, vsebine, pristop

Polona Vičič: Priprava gradiv za poučevanje angleščine kot jezika stroke

Janja Končar: Uporaba strokovne literature pri pouku angleščine: predstavitev projekta

Katarina Čolović: Učenje jezika stroke v programu kozmetični tehnik (učna enota 'SPA')
12.40 – 13.00 Odmor
13.00 – 13.45 Okrogla miza z udeleženci konference: Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji


Okrogli mizi

Priredili smo dve okrogli mizi. Prva okrogla miza je potekala v petek, 5. februarja 2010, od 9.00 do 10.00. Tema okrogle mize je bila pomen znanja tujih jezikov za slovensko gospodarstvo. Razpravljalci so bili predstavniki slovenskih podjetij s sistemsko urejenim jezikovnim izobraževanjem za svoje zaposlene, predstavnik Zavoda za zaposlovanje RS in predstavnica Medpodjetniškega izobraževalnega centra Celje. Nameni razprave je bil strniti pomen znanja tujih jezikov za odličnost evropskega in slovenskega gospodarstva, ugotoviti cilje jezikovnega izobraževanja v slovenskih podjetjih, prikazati primere dobre prakse, ugotoviti, ali se slovenska podjetja pri tem povezujejo s slovenskim (visokim) šolstvom, in določiti, kako lahko zapolnimo vrzel med jezikovnim izobraževanjem v srednješolskem, višješolskem ter visokošolskem izobraževanju in dejanskimi potrebami slovenskega gospodarstva.

Druga okrogla miza je potekala ob zaključku konference, torej v soboto, 6. februarja 2010, od 13.00 do 13.45. Tema te okrogle mize je bila raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji. Razpravljalci so bili udeleženci Znanstvene konference SDUTSJ. Izhodišče za razpravo je bila analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in groženj (SWOT analiza) raziskovanja tujega jezika stroke v Sloveniji in prenosa ugotovitev v prakso. Namen razprave je bil začrtati smernice za boljše vertikalno in horizontalno povezovanje med raziskovalci tujega jezika stroke v Sloveniji in boljši prenos znanj v prakso.


Razstava učnih gradiv

Na konferenci smo priredili tudi razstavo učnih gradiv (tiskanih in elektronskih) ter slovarjev in glosarjev tujega strokovnega jezika, ki smo jih pripravili za potrebe svojega dela. Ob razstavi je bilo gradivo predstavljeno tudi v obliki brošure, ki je bila na voljo obiskovalcem.


Znanstvena konferenca: Izzivi jezika stroke v 21. stoletju
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija