Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Polona Vičič

 

Priprava gradiv za poučevanje angleščine kot tujega jezika stroke

 

 

Izvleček

 

Angleščina kot tuj jezik stroke (TJS) dandanes predstavlja pomembno področje v okviru poučevanja angleškega jezika, kar je v veliki meri odraz vse večjega števila poklicev, za katere so specializirani programi in gradiva ključnega pomena pri učinkovitem in ciljno  naravnanem poučevanju ter učenju. Učinkovitost in ciljna naravnanost učenja TJS  sovpadata s smernicami kognitivne teorije učenja, ki učenje opredeljuje kot proces, v katerem si učenec prizadeva osmisliti obravnavane vsebine, česar rezultat je smiselna interpretacija izbrane vsebine oziroma prepoznanje »vsebovane zakonitosti« (Skela, 2008: 159). Zaradi omenjenega delo učiteljev angleščine kot TJS poleg drugih nalog pogosto vključuje tudi analizo potreb, oblikovanje učnih načrtov, kakor tudi izbiranje, prirejanje in pisanje gradiv. Nedvomno so vse prej omenjene naloge enako pomembne za uspešen proces poučevanja in učenja angleščine kot TJS, pri čemer pa izbiranje, prirejanje ali pisanje gradiv predstavljajo neke vrste »praktičen« rezultat uspešnega oblikovanja programa.

 

Učitelji angleščine kot TJS se pogosto soočajo s številnimi kvalitetnimi učbeniki, ki so napisani za splošne poslovne programe in so praviloma premalo specializirani za izbrano predmetno področje. Število specializiranih učbenikov na drugi strani sicer narašča, kljub temu pa za številna področja še niso dostopni. Učitelji angleščine kot TJS pri odločanju glede ustrezne literature tako lahko izbirajo med naslednjimi možnostmi: izberejo izbrane enote iz različnih splošnih, poslovnih ali predmetno specifičnih učbenikov, oblikujejo nabor prilagojenih gradiv, oziroma pripravijo gradiva po meri učencev izbranega predmetnega področja.

 

Ne glede na to, za katero možnost se učitelji angleščine kot TJS odločijo, pa morajo pri odločanju o ustreznih gradivih upoštevati številne kriterije, med katerimi sta vprašanji, komu je gradivo namenjeno in katera znanja naj gradivo posreduje, ključnega pomena. Če učitelj uspe izbrati, prirediti ali pripraviti gradiva, ki temeljijo na predmetno specifičnih vsebinah, bodo učenci nedvomno bolj motivirani za učenje, saj bodo gradiva prepoznali kot relevantna, učenje pa kot ciljno usmerjeno ter prilagojeno potrebam izbranega predmetnega področja.

 

Kot učiteljica angleščine (TJS) sem bila pri svojem delu soočena z izzivom oblikovanja gradiv za angleščino v logistiki za študente prvega letnika. Gradivo, ki sem ga pripravila, je skladno z uvedbo kombiniranega elektronskega učenja v elektronski obliki.  V kombinaciji z drugimi gradivi pa predstavlja učno gradivo za predmet angleščina v logistiki. Omenjeno gradivo vključuje predmetno specifične teme, ki so bile izbrane na osnovi posveta z drugimi učitelji TJS kakor tudi učitelji stroke. Elektronska oblika omogoča vključitev različnih medijev, kot so na primer avdio in video posnetki, ki so dostopni na spletu, pa tudi spletni časopisi, itd. ter njihovo stalno posodabljanje in nadgrajevanje. Elektronska oblika gradiv nam hkrati omogoča, da našim študentom posredujemo gradiva v obliki, ki je današnjim generacijam študentov, za katere bi lahko rekli, da so »digital natives«, pogosto bliže kot klasično tiskano gradivo.

 

V svojem prispevku bom predstavila smernice, ki sem jim sledila pri pripravi gradiv za angleščino v logistiki, ter rezultate ankete, s katero sem želela pridobiti mnenje študentov o funkcionalnosti in učinkovitosti gradiv.

 

Ključne besede: angleščina kot jezik stroke, učbeniki za poslovno angleščino, predmetno specifična gradiva, domača učna gradiva.

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.