Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Marija Plut

 

Projektni pristop pri poučevanju poslovne angleščine: promocija izdelka

 

 

Izvleček

 

Prispevek opisuje korake projektnega pristopa pri poučevanju in učenju poslovne angleščine. Učne vsebine oziroma naloge so zastavljene v obliki problema, ki ga študenti v skupinah rešujejo ob posredni pomoči in usmerjanju učitelja. Namen projektnega dela je pri študentih razviti zavest, da morajo za rešitev problema izbrati domišljen pristop oziroma aktivnosti, ki jih bodo pripeljale do končnega cilja. S takšnim pristopom si pridobijo nove izkušnje in uporabna znanja.

 

V uvodu prispevka so opisani: višješolski študijski program ekonomist, raven znanja ter načini poučevanja poslovne angleščine. Teoretičnim izhodiščem projektnega pristopa sledi opis korakov pri projektnem načinu dela, in sicer od izbire teme do študentove in učiteljeve presoje ter ocene projektnega dela.

 

Projektni pristop je sestavljen iz petih faz. Pripravljalna faza je namenjena pridobivanju temeljnih informacij oziroma znanj in ugotavljanju predznanja. Naslednja faza je načrtovanje projekta, ki obsega zbiranje in vrednotenje idej ter izdelavo načrta projekta, ki se izvede z raziskovanjem tržišča in oblikovanjem končnega izdelka. Predzadnja faza je predstavitev izdelka oziroma rezultatov projekta. V zaključku se opravita še evalvacija in ocena izvedbe projekta, ko študent s pomočjo vprašalnika oceni svoje delo in delo članov tima, predavatelj pa ovrednoti študentovo delo na podlagi ocenjevalnega lista.

 

V zaključku prispevek povzame, zakaj je učenje tujega jezika stroke na osnovi projektnega pristopa koristno. Tak način učenja je avtentičen in za študente uporaben tudi zunaj okvirjev šolskih znanj, saj jim omogoča obravnavo problema iz resničnega življenja. Poleg tega projektni pristop zahteva, da študenti pokažejo organizacijske sposobnosti oziroma se jih naučijo, si pridobijo veščine timskega dela, reševanja problemov in uporabijo različne metode raziskovalnega dela.

 

Ključne besede: promocija izdelka, poslovna angleščina, projektno delo, avtentično učenje, organizacijske sposobnosti, timsko delo.

 

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.