Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Marija Plut

 

Projektni pristop pri poučevanju poslovne angleščine: promocija izdelka

 

 

IZVLEČEK

 

Prispevek opisuje korake projektnega pristopa pri poučevanju in učenju poslovne angleščine. Učne vsebine oziroma naloge so zastavljene v obliki problema, ki ga študenti v skupinah rešujejo ob posredni pomoči in usmerjanju učitelja. Namen projektnega dela je pri študentih razviti zavest, da morajo za rešitev problema izbrati domišljen pristop oziroma aktivnosti, ki jih bodo pripeljale do končnega cilja. S takšnim pristopom si pridobijo nove izkušnje in uporabna znanja.

 

V uvodu prispevka so opisani: višješolski študijski program ekonomist, raven znanja ter načini poučevanja poslovne angleščine. Teoretičnim izhodiščem projektnega pristopa sledi opis korakov pri projektnem načinu dela, in sicer od izbire teme do študentove in učiteljeve presoje ter ocene projektnega dela.

 

Projektni pristop je sestavljen iz petih faz. Pripravljalna faza je namenjena pridobivanju temeljnih informacij oziroma znanj in ugotavljanju predznanja. Naslednja faza je načrtovanje projekta, ki obsega zbiranje in vrednotenje idej ter izdelavo načrta projekta, ki se izvede z raziskovanjem tržišča in oblikovanjem končnega izdelka. Predzadnja faza je predstavitev izdelka oziroma rezultatov projekta. V zaključku se opravita še evalvacija in ocena izvedbe projekta, ko študent s pomočjo vprašalnika oceni svoje delo in delo članov tima, predavatelj pa ovrednoti študentovo delo na podlagi ocenjevalnega lista.

 

V zaključku prispevek povzame, zakaj je učenje tujega jezika stroke na osnovi projektnega pristopa koristno. Tak način učenja je avtentičen in za študente uporaben tudi zunaj okvirjev šolskih znanj, saj jim omogoča obravnavo problema iz resničnega življenja. Poleg tega projektni pristop zahteva, da študenti pokažejo organizacijske sposobnosti oziroma se jih naučijo, si pridobijo veščine timskega dela, reševanja problemov in uporabijo različne metode raziskovalnega dela.

 

 

Ključne besede: promocija izdelka, poslovna angleščina, projektno delo, avtentično učenje, organizacijske sposobnosti, timsko delo.

 

 

 

1. Uvod

 

 

Ena pomembnejših nalog sodobne šole je motiviranost študentov v učnem procesu, saj bodo lahko le tako ob učiteljevi podpori čim bolj samostojno raziskovali, odkrivali, analizirali in povezovali znanja ter na tak način prihajali do lastnih spoznanj. Njihovo znanje bo postalo vseživljenjsko. Zato moramo pri načrtovanju sodobnega pouka najprej razmisliti o učnih ciljih oziroma pričakovanih učnih izidih, ki jih želimo doseči. Učni proces, ki vključuje tako dejavnosti študenta kot tudi učitelja, pa načrtovati tako, da nas bo do cilja tudi pripeljal. Na koncu tega procesa je potrebno znanje ovrednotiti s pomočjo kriterijev in opisnikov ter tako ugotoviti, ali smo do cilja prišli, oziroma do kod smo prispeli.

 

Vse omenjeno lahko uspešno izvedemo z uvajanjem projektnega načina dela kot orodja, ki je uporabno na več področjih našega življenja. Ta učni model presega okvirje tradicionalnega pouka, saj se niti organizacijsko, časovno ali prostorsko ne omejuje na pogoje, v katerih je organiziran pouk. Združuje prvine učiteljevega vodenja učnega procesa in prvine samostojnega dela študentov, ki ob učiteljevi posredni pomoči zbirajo potrebne podatke, raziskujejo in rešujejo resnične življenjske probleme in tako uvidijo smisel svojega dela. Ena izmed najpomembnejših značilnosti projektnega dela je, da povezuje in združuje umsko in telesno delo, mišljenje in aktivnosti, šolo in življenje, teorijo in prakso ter na koncu privede študenta do konkretnega izdelka. Pomembno je, da znanje in spretnosti pri projektnem delu niso pridobljeni le z usmerjanjem in navodili učitelja, temveč so rezultat študentove aktivnosti pri iskanju najustreznejših poti do končnega cilja. Metode in oblike dela vključujejo možgansko nevihto, diskusije, igro vlog, delo z vprašalniki, terensko in skupinsko delo, sodelovalno učenje itd., s pomočjo katerih se ustvarijo razmere za aktivno učenje in vzpodbujanje študentov k izgrajevanju lastnega znanja.

 

V prispevku je opisan primer dobre prakse, ki je v zvezi z učenjem in poučevanjem tujega jezika stroke – angleščine v višješolskem študijskem programu ekonomist. Temeljni cilji programa so izobraziti bodoče ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktičnim strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poslovanja z nepremičninami, komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva, organizacije poslovanja in organiziranja tehnoloških procesov. Študij traja dve leti, poučevanje poslovnega tujega jezika pa se na višji ravni (Upper Intermediate level) izvaja v prvem letniku v obliki predavanj in vaj ter individualnega dela doma. Po uspešno opravljenem izpitu iz poslovne angleščine, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela, študent zna predstaviti podjetje, njegove proizvode in storitve, poslovne rezultate, zna napisati različne vrste poslovnih sporočil in pisem, je vešč v vodenju poslovnih sestankov, pogajanj s poslovnimi partnerji, zna svetovati strankam v tujem jeziku.

 

V primeru dobre prakse so opisana naslednja tri področja: načrtovanje pouka, razvijanje gradiv ter preverjanje in ocenjevanje. Tema Promocija izdelka je pripravljena s projektnim pristopom, ki je sestavljen iz petih faz. Pripravljalna ali predprojektna faza je namenjena pridobivanju temeljnih informacij oziroma znanj in ugotavljanju predznanja. V primeru obravnavane teme je to znanje o trženju, ki vključuje tudi strokovne izraze in kratice, povezane z njim: marketing mix s štirimi P-ji (Price, Place, Product, Promotion), ki predstavljajo osnovne prvine v načrtu trženja; USP (Unique Selling Proposition), ki svetuje, kako postati v današnjem konkurenčnem svetu prepoznavnejši od drugih; SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads) je strateška metoda načrtovanja, ki pokaže prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri doseganju ciljev nekega podjetja; AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) je model, ki ponazori, kako oglaševanje učinkuje na potrošnikovo obnašanje. Naslednja faza v projektnem pristopu je načrtovanje, ki obsega zbiranje in vrednotenje idej ter izdelavo načrta projekta. Ta se izvede z raziskovanjem tržišča in oblikovanjem končnega izdelka. Predzadnja faza je predstavitev izdelka oziroma rezultatov projekta. V zaključni fazi (poprojektna faza) se opravita še evalvacija in ocena izvedbe projekta.

 

Pričakovani učni dosežki pri tej temi so naslednji: študenti znajo opisati prednosti in slabosti oglaševanja različnih izdelkov, besedni zaklad si obogatijo z novimi izrazi s področja obravnavane teme, pri predstavitvi izdelka znajo v pisni in ustni obliki uporabiti temeljno besedišče, specifično za področje oglaševanja, pri projektnem načinu dela pa si pridobijo zmožnost načrtovanja in izvedbe predstavitve izdelka tako samostojno kot skupaj s člani svoje skupine.

 

 

 

2. Koraki pri projektnem pristopu

 

 

2.1. Izbira teme

 

Opis korakov projektnega pristopa se začne z izbiro teme. Študenti se v skupinah pogovarjajo o različnih izdelkih in njihovem oglaševanju v medijih. Nekaj primerov propagandnih besedil prinesejo od doma, nekaj pa jih pripravi učitelj, ki jim tudi pomaga z uporabnim strokovnim besediščem. Svoje ugotovitve nato študenti predstavijo članom drugih skupin in ob tem izpolnijo Razpredelnico 1. Tako ponovijo/obogatijo/utrdijo svoje znanje o trženju, raziskavi tržišča, tržnih strategijah, promociji in oglaševanju izdelkov ter ugotovijo, da je dobra reklama pogoj za uspešno trženje izdelka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpredelnica 1: Najzanimivejši izdelki

 

Nato jih učitelj popelje v namišljeno situacijo: oglaševalna agencija je najela nekaj študentov, ki bodo pripravili oglase za nove izdelke različnih proizvajalcev, plačilo pa je odvisno od kakovosti oglasa. Učitelj poda še nekaj nasvetov za uspešno oglaševanje (dobro poznavanje kupcev, njihovih interesov, življenjskega sloga, kupne moči in navad, oglas mora imeti jasno sporočilo in zanimiv slogan). Študenti se nato povežejo v skupine ali pare in izdelke, ki jih želijo oglaševati, zapišejo v za to pripravljeno Razpredelnico 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpredelnica 2: Izbor izdelkov za predstavitve

 

 

2.2. Načrtovanje, raziskava, priprava predstavitve

 

Sledijo načrtovanje, raziskava in priprava predstavitve. Študenti naredijo načrt svojega projekta in začnejo pripravljati predstavitve. Večino dela opravijo v šoli – v predavalnici, knjižnici, računalnici, odvisno od načrta njihove predstavitve. Doma pa pripravijo in raziščejo tisto, česar v šoli ne morejo ali ne uspejo narediti. Ko raziskujejo tržišče, si lahko pomagajo z anketnim vprašalnikom. Nasveti za sestavo vprašalnika so navedeni v Prikazu 1.

___________________________________________________________

 

NASVETI ZA SESTAVO IN ANALIZO ANKETNEGA VPARAŠALNIKA

 

•  Vprašanja naj bodo kratka in v zvezi s temo, ki vas zanima.

•  Bodite pozorni na vrsto vprašalnih stavkov.

•  Ali so vsa vprašanja nujno potrebna glede na anketiranca?

•  Ali so dovolj razumljiva?

•  Ali bodo dali odgovori pravo informacijo za vašo nalogo?

•  Napišite navodila za izpolnjevanje vprašalnika (podčrtajte, prečrtajte, obkrožite …).

•  Vprašalnik naj bo zanimiv in privlačen. (Na začetku naj bosta naslov in razlaga, kaj želite z

    odgovori raziskati.)

•  Preizkusite ga na svojih prijateljih (morda boste morali kaj spremeniti).

•  Zapišite in zberite odgovore na vsako vprašanje posebej.

•  Seštejte vse odgovore z NE/DA ali A, B in C ter na kratko povzemite daljše odgovore.

•  Povzemite rezultate.

•  Preverite, če ste z njimi zadovoljni. Ste dobili vse želene podatke?

___________________________________________________________

 

Prikaz 1: Anketni vprašalnik – nekaj koristnih nasvetov za sestavo in analizo

 

Izvedejo lahko tudi intervjuje. Kako se nanj pripraviti, je zapisano v Prikazu 2.

___________________________________________________________

 

INTERVJU – PRIPRAVA IN INTERVJUVANJE

 

•  Dogovorite se za čas sestanka z osebo, s katero želite opraviti intervju.

•  Poiščite vsaj nekaj podatkov o intervjuvancu.

•  Pred intervjujem si pripravite vprašanja, a bodite pripravljeni tudi na drugačna vprašanja in    

   nepričakovane odgovore.

•  Že vnaprej se odločite, kako si boste odgovore zapisovali (beležka in svinčnik ali snemalna

    naprava).

•  Bodite točni in dobro pripravljeni.

•  Bodite vljudni in prijazni.

•  Postavljajte jasna in razumljiva vprašanja.

•  Ne prekinjajte intervjuvanca.

•  Izogibajte se odločevalnih vprašanj (vprašanja z odgovorom  DA/NE).

•  Delajte kvalitetne zapiske.

•  Če ne razumete odgovora, ponovite vprašanje.

•  Na koncu intervjuja preberite svoje zapiske intervjuvancu, če to želi.

___________________________________________________________

 

Prikaz 2: Intervju – priprava in intervjuvanje

 

Poleg tega lahko študenti pripravijo posnetke, slike, opravijo različne poizvedbe o izdelkih, nato pa zopet nadaljujejo delo v šoli. Vse, kar nastane, lahko posredujejo predavatelju tudi po e-pošti v morebitni popravek. Predavatelja lahko tudi vprašajo za nasvet.

 

 

2.3. Predstavitve

 

Predstavitve, ki sledijo, so zelo kompleksne in težavnejše za tiste študente, ki takšnega načina niso vajeni in ki neradi nastopajo. Izbirajo lahko med ustvarjalnimi in netradicionalnimi oblikami, kot so na primer igra vlog, fotonovele, brošure, posterji, predstavitve v PowerPointu itd. Značilne napake pri PowerPoint predstavitvi so navedene v Prikazu 3.

___________________________________________________________

 

ZNAČILNE NAPAKE PRI PP PREDSTAVITVAH

 

• preveč slik – odvrača pozornost  poslušalcev,

• preveč besedila – enako kot zgoraj,

• branje besedila na prosojnicah – na PP-predstavitvah morajo biti samo ključne besede,

• premalo stika s poslušalci – prevelika odvisnost od besedila na PP-predstavitvah,

• premajhna velikost pisave – vsi poslušalci bi morali brez težav brati besedilo na PP,

• težave z računalniško opremo – vsa oprema mora biti pripravljena, preizkusiti jo je treba

  pred predstavitvijo.

___________________________________________________________

 

Prikaz 3: Predstavitev v PowerPointu – značilne napake

 

Izdelava izročka za kolege študente in predavatelja je obvezna in ima določeno obliko. Vsebovati mora povzetek vsebine predstavitve, kratko nalogo za poslušalce (študente), zbirko najmanj petih besed ali izrazov strokovnega besedišča ter navedbo virov. Primer izročka je predstavljen v Prikazu 4.

___________________________________________________________

 

INTERNATIONAL CONFERENCE

 

Handout (izroček)

 

1. Introduction (uvod)

We chose to talk about International conference because:

• there we can meet a lot of people from different countries,

• learn something new about different topics/cultures,  

• practice foreign language(s).

 

We´ll explain:

• the main idea of the conference,

• the participants’ activities,

• photos taken at the conference.

 

2. Body (jedro)

•  Where: Ljubljana.

•  When: twice a year (usually in April and October).

•  Who: participants are business people from all over the world.

•  Activities: there are different lectures, workshops,  sightseeing trips to places of interest in the area.

 

3. Conclusion (zaključek)

This conference is an excellent way to:

• meet new business people,

• learn a lot about the topics/problems people are dealing with in business,

• have the opportunity to get rid of prejudices we have about some cultures.

 

So if you are ready to move some boundaries in your head and you would like to have a great time you can join the conference where you will have an opportunity to experience what usually goes on when a lot of different nationalities meet.

 

4. Task (naloga)

Are these statements true or false? Correct the false ones (So te trditve pravilne ali nepravilne? Nepravilne popravite.)

a) The name of the conference refers to political borders.                                           T      F

b) This is an event that takes place twice a year.                                                        T      F

c) The conference lasts for three days.                                                                         T      F

d) The participants sleep in their sleeping bags in youth hostels.                                T      F

 

Discussion question (razpravljalno vprašanje): Do you think that a conference like that is a great idea? Explain your answer.

 

5. Word study (nove besede)

▪  BORDER

['bo :de(r)] the official line that separates two countries, states or areas, or the area close to this line (meja).

▪  PREJUDICE ['predžidis] an unreasonable dislike and distrust of people who are different from you in some way, especially because of their race, sex, religion etc. used to show disapproval (predsodek). Example: Asian pupils complained of racial prejudice at school.

▪ PARTICIPANT [pa:'tisipnt] someone who is taking part in an activity or event (udeleženec).

 

6. Sources (viri)

• International business conference. Accessed at: http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/,

• Sava Glas, 10. november 2009 (newspaper),

• Oral: a conversation with the participant Tina Masnik, a manager in Krka factory NM.

 

7. Authors

Mojca D. and Tanja K., students of VSŠ Brežice

___________________________________________________________

 

Prikaz 4: Izroček (primer izročka v angleščini)

 

 

2.4. Študentova presoja projektnega dela  

 

Zadnji korak pri projektnem delu predstavljata presoja projektnega dela in učiteljeva ocena.  Pri evalvaciji izvedbe projekta študent s pomočjo vprašalnika oceni svoje delo v vseh elementih projektnega dela: komunikativnost, timsko delo, kreativnost, sposobnost reševanja nastalih problemov, načrtovanje, odločanje, vključenost oziroma zavzetost pri izdelavi končnega izdelka. Primer Vprašalnika I je v Prikazu 5.

___________________________________________________________

 

ŠTUDENTOVA PRESOJA PROJEKTNEGA DELA - VPRAŠALNIK I

 

Ali lahko ocenite svoj prispevek pri projektnemu delu?

 

Ocenjevalna lestvica:

1 – slabo

2 – zadovoljivo

3 – dobro

4 – zelo dobro

5 – odlično

 

1. Komunikacija: Kako uspešni ste bili v komuniciranju, v predstavljanju svojih idej in

   pripravljenosti poslušati druge?

                                                        1         2         3        4         5

 

2. Timsko delo: Kako uspešni ste bili pri timskem delu in sodelovanju z ostalimi člani?

                                                        1         2         3        4         5

 

3. Ustvarjalnost in reševanje problemov: Kako ustvarjalni ste bili pri iskanju novih rešitev

    za svoj projekt?

                                                        1         2         3        4         5

   

4. Načrtovanje in pogajanje: Kako dobri ste bili pri načrtovanju in razpravljanju o novih

    idejah z drugimi člani skupine?

                                                        1         2         3         4         5

 

5. Odločanje: Koliko vaših predlogov za projekt je bilo sprejetih?

                                                         1         2         3        4         5

 

6. Vključenost v pripravljanje projekta: Kako uspešni ste bili pri iskanju podatkov, pisanju

   opomb/pripomb, prevajanju itd.?

                                                        1         2         3        4         5

___________________________________________________________

 

Prikaz 5 – Študentova presoja projektnega dela - Vprašalnik 1

 

Študent pa lahko oceni tudi kakovost projekta in primernost zastavljenega dela pri projektu ter svoj odnos do metode projektnega pristopa. Primer Vprašalnika II je v Prikazu 6.

___________________________________________________________

 

ŠTUDENTOVA PRESOJA PROJEKTNEGA DELA – VPRAŠALNIK II

 

1. Koliko časa ste porabili za delo v projektu (v urah)?

2. Ali je vaša skupina imela vodjo?

  a)  ne

  b)  da (ime: __________________)

3. Kdo vam je pomagal? (možnih je več odgovorov)

  a)  nihče

  b)  člani tima

  c)  drugi sošolci

  d)  prijatelji zunaj šole

  e)  starši in drugi sorodniki

  f)  učitelji (navedite predmete, ki jih učijo)________________________

  g) ostali (navedite kdo) _____________________________________

4. S katerimi osebami ste se v zvezi s projektom pogovarjali? _________________________

5. Katere ustanove ste obiskali?  _______________________________________________

6. Naštejte najpomembnejše vire, ki ste jih uporabili. _______________________________

7. Kaj vam je bilo v zvezi s projektom najbolj všeč? _________________________________

8. Česa ste se naučili?  _______________________________________________________

9. Kaj vam ni bilo všeč? _______________________________________________________

10. Kaj bi drugič naredili drugače?  ______________________________________________

___________________________________________________________

 

Prikaz 6 – Študentova presoja projektnega dela – Vprašalnik 2

 

 

2.5. Učiteljeva presoja projektnega dela in ocena

 

Študent je ocenjen na podlagi ocenjevalnega lista, s katerim je seznanjen, še preden začne pripravljati svojo predstavitev in ki vsebuje pet ocenjevalnih polj, in sicer: struktura in vsebina predstavitve, njen stil, kakovost izročka, slovnična pravilnost, izgovorjava in strokovno besedišče. Predavatelj analitično oceni študentovo delo z opisnimi kriteriji, zabeleženimi s točkami, ki na ocenjevalni lestvici pokažejo končno oceno. Ta ocena je za študenta izredno pomembna, saj lahko že z dvema dovolj kvalitetno pripravljenima predstavitvama pridobi oceno za ustni del izpita, kar pomeni, da mu ostane le še pisni del, ki ga opravi na zaključku predavanj in vaj iz predmeta poslovni tuji jezik. Kriteriji ocenjevanja so navedeni v Prikazu 7.

___________________________________________________________

 

OCENJEVALNI LIST  Opisni kriteriji za predstavitev izbrane teme

 

Ime in priimek:____________                                                             

Razred: __________________                                                

Datum:___________________      

Število točk: ______________

Ocena: ___________________                                                                           

Lestvica ocenjevanja: 8−9= 2,       10−11= 3        12−13= 4        14−15= 5

Naslov teme:_______________________

 

1. ZGRADBA PREDSTAVITVE IN VSEBINA (zaporedje, zanimivost)

 

Točke

3          . Predstavitev je jasno zgrajena iz uvoda (predstavitev govorca, glavna ideja   predstavitve in napoved, kako bo predstavitev potekala), jedra (obrazložitev glavne   ideje) ter zaključka (povzetek povedanega).

 

2          . Vsebina je v smiselnem zaporedju in se osredotoča na bistveno in zanimivo.

           . Predstavitev je sicer sestavljena iz uvoda, jedra in zaključka, a so prehodi nejasni.

. Vsebina je podana v dokaj smiselnem zaporedju in se v glavnem osredotoča na   bistveno in zanimivo.

 

1          . Predstavitev nima jasnega uvoda oz. zmanjka časa za zaključek.

. Zaporedje podajanja ni sistematično.

. Veliko je naštevanja, nezanimivih podatkov, vsebina se ponavlja.

 

2. STIL PREDSTAVITVE (sproščenost/gladkost podajanja, uporaba vizualnega gradiva)

 

Točke

3          . Študent pripravi vse potrebno za predstavitev pred začetkom ure.

. Pripravi si le oporne točke, ki pa jih skoraj ne uporablja.

. Med nastopom ves čas smiselno uporablja vizualno gradivo.

. Ima stik z občinstvom (eye contact).

. Govori jasno in glasno.

. Predstavitev je podana sproščeno in tekoče.

 

2          . Študent si začne pripravljati vse potrebno za predstavitev na začetku ure.

. Nastopa dokaj sproščeno, jezik je tekoč.

. Pripravi si oporne točke, ki jih občasno uporablja.

. Med nastopom uporablja vizualno gradivo.

. Le občasno ima stik z občinstvom (eye contact).

. Govori dokaj jasno in glasno.

 

1          . Študent se začne pripravljati na predstavitev z zamudo.

. Govori na pamet naučen tekst in/ali si pogosto pomaga z zapiski oz. bere.

. Vizualnega gradiva ne uporablja oz. ga samo omeni na začetku ali na koncu               predstavitve.

. Med nastopom skoraj nima stika z občinstvom.

 

3. KAKOVOST IZROČKA/ POSTERJA/ POWERPOINT PREDSTAVITVE (urejenost, zanimivost, jezikovna pravilnost …)

 

Točke

3          . Izroček je pregledno urejen in vsebuje vse zahtevane elemente: naslov teme,   nalogo za sošolce z jasnimi navodili, razlago vsaj treh novih besed, ime avtorja in   mentorja, vire.

. Vsebinsko zajema vse bistvene elemente predstavitve ter brez jezikovnih napak in               na zanimiv način preverja znanje sošolcev.

. Plakat/PowerPoint povzema vsebino predstavitve v sliki in besedi.

 

2          . Izroček je dokaj urejen, vendar ne vsebuje vseh predpisanih elementov.

. Vsebinsko zajema večino bistvenih elementov predstavitve in skoraj brez jezikovnih

             napak ter na dokaj zanimiv način preverja znanje sošolcev.

. Plakat v glavnem vizualno povzema vsebino predstavitve, v PowerPoint-predstavitvi

             je preveč besedila oz. ni dobro organizirano.

 

1          . Izroček je neurejen, ne vsebuje dveh oz. treh predpisanih elementov.

. Vsebinsko zajema le nekaj bistvenih elementov predstavitve, vsebuje precej

              slovničnih napak znanje sošolcev preverja na nezanimiv način.

. Na plakatu je prikazan le del vsebine nastopa oz. v PowerPointu je celotno besedilo

             predstavitve.

 

4. JEZIK

 

Točke  

3          . Študent pravilno uporablja jezikovne strukture.

 

2          . Študent dokaj pravilno uporablja jezikovne strukture.

 

1          . Študent dela dokaj pogoste slovnične napake, občasno tudi večje.

 

5. BESEDIŠČE IN IZGOVORJAVA

 

Točke

3          . Študent uporablja pestro besedišče, ki je primerno temi in poslušalcem, govori   razumljivo, brez napak tudi pri na novo usvojenih besedah.

 

2          . Študent uporablja dokaj raznoliko in ustrezno besedišče, govori razumljivo, skoraj               brez napak.

 

1          . Besedišče je večinoma ustrezno, vendar skromno in ponavljajoče se, izgovorjava je   večkrat neustrezna in (zaradi tega) občasno težko razumljiva.

___________________________________________________________

 

Prikaz 7 – Ocenjevalni list (opisni kriteriji) za predstavitev izbrane teme

 

 

 

3. ZAKLJUČEK

 

 

S projektnim pristopom je mogoče pripraviti kar nekaj tem, ki so zapisane/zahtevane v učnem načrtu za poslovni tuji jezik višje šole - študijski program ekonomist. Poleg promocije ali oglaševanja izdelka, ki je opisan v prispevku, tudi predstavitev podjetja, svojega kraja poslovnemu partnerju z vsemi kulturnimi, kulinaričnimi in drugimi značilnostmi, organizacijo konference itd.

 

Učenje tujega jezika stroke s projektnim pristopom je avtentično in za študente koristno tudi zunaj okvirov šolskih znanj, saj jim omogoča obravnavo oziroma reševanje problema ali naloge iz resničnega življenja. Poleg tega projektni pristop zahteva, da so študenti ves čas aktivni, z veliko mero samostojnosti sodelujejo pri vseh fazah projekta – od načrtovanja do evalvacije. Pri tem pokažejo svoje organizacijske sposobnosti oziroma jih izboljšujejo, pridobivajo veščine timskega dela, se učijo reševanja problemov in uporabljajo različne metode raziskovalnega dela. Vse to jim bo v življenju koristilo na delovnem mestu, saj prihodnost od mladih pričakuje veliko spretnosti, različnih veščin in ustvarjalnost na raznih področjih.

 

 

 

Viri

 

 

Atlagič, G. in Ciglič, I. (2006). Projektno delo: gradivo za učitelje. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

 

Bilc, S. I. in drugi (1998). Podjetno v svet angleščine: priročnik za učitelje v srednjih šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

 

Kovač, M. (2003). Delam za sebe. Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje.

 

Marentič, P. B. (2000). Izkustveno učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model pomembnega učenja? Sodobna pedagogika, 43 (1/2), 1-16.

 

Novak, H. (1990). Projektno učno delo ali drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS.

 

Peklaj, C. (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.

 

Pukl, V. (1995). Kvaliteta učenja in znanja ob projektnem učnem delu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

 

Assessment in Project-Based Learning. (2003). Dostopno: http://www.globalschoolnet.org/web/pbl/plan/assess.htm (21.4.2010)

 

Prilagoditev programa gimnazija. Evropski oddelki. (2005). Ljubljana: ZRSŠ. Dostopno:

http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/EO%20Predst%20celotna%2005-01-20.pdf (23.6.2010)

 

 

 

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.