Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Nataša Gajšt

 

Sestava terminoloških zbirk in usvajanje tuje strokovne terminologije

 

 

Izvleček

 

Usvajanje strokovne terminologije je eden izmed ključnih ciljev poučevanja in učenja tujega jezika stroke. Za doseganje tega cilja obstajajo številni pristopi, med katerimi je prav gotovo tudi branje strokovne literature z določenega področja, ki vključuje strokovno terminologijo. Vendar pa študenti pogosto nimajo dovolj jezikovnega znanja za razumevanje specifične strokovne terminologije v tujem jeziku. Da bi razumeli in usvojili čim večje število tujih strokovnih terminov, morajo študenti ob branju tuje strokovne literature uporabljati dvojezične in enojezične slovarje in glosarje. Pogosto se zgodi, da študenti nimajo dovoj znanj pri iskanju ustreznic tujih strokovnih besed v slovenskem jeziku. Namen članka je prikaz analize aktivnosti, ki je bila izvedena v okviru prvega in tretjega letnika pri predmetu poslovna angleščina  okviru univerzitetnega študija ekonomije in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru. Z obliko učenja, kot je prikazana v tem prispevku, študenti usvajajo strokovno terminologijo skozi izdelavo dvojezičnih terminoloških zbirk z določenega strokovnega področja (v povprečju 15 gesel, ki jih sestavljajo termini ter njihove definicije in prevodi). Pri njeni izvedbi se študenti naučijo uporabljati različne tiskane in spletne vire (tj. enojezične in dvojezične slovarje in glosarje ter baze podatkov) za iskanje ustreznih definicij v angleškem jeziku kot tudi ustreznic angleških strokovnih terminov v slovenskem jeziku. Podlaga za izbiro terminologije so strokovni oziroma znanstveni članki v angleškem jeziku iz izbranega področja ekonomije in poslovnih ved. Prispevek je razdeljen na tri dele. V uvodnem delu navajamo izhodišča za pripravo terminološke zbirke in se osredotočamo na branje, kot način usvajanja terminologije, na rabo dvojezičnih slovarjev in glosarjev ter na izhodišča avtonomnega učenja z vidika bolonjskih študijskih načel. Prav tako orišemo namen in strukturo naloge. V nadaljevanju opišemo postopek izvedbe aktivnosti od uvodnih navodil za izdelavo in pomoči študentom pri izbiri člankov ter načina uporabe virov do oddaje končnih izdelkov. V osrednjem delu predstavimo rezultate kvalitativne in kvantitativne analize zbranih terminoloških zbirk, ki so jih izdelali študenti prvega in tretjega letnika v študijskih letih 2008/2009 in 2009/2010.  Kvalitativni del predstavlja analizo komentarjev študentov glede izkušenj in mnenj o predstavljeni aktivnosti z vidika izbora znanstvenih in strokovnih člankov, izbora terminov, izbora ustreznih definicij za posamezni termin v angleškem jeziku in navedbe slovenskih ustreznic. Obravnavamo mnenja študentov v zvezi s sestavo in uporabnostjo tovrstnih terminoloških zbirk pri učenju tuje strokovne terminologije. Prav tako na kratko analiziramo ustreznost slovenskih prevodov angleških definicij. Sklepni del povzema ključne izsledke raziskave, ki jo ovrednotimo z vidika njenih potencialov in omejitev. Ugotavljamo uspešnost doseganja zadanih ciljev aktivnosti. Sklepno mnenje je, da je omenjena aktivnost koristna in uporabna ter da je v delih, kjer željeni rezultati niso bili doseženi, potrebno prilagoditi oziroma nadgraditi učni proces v smeri, ki bo zagotavljala še večjo uspešnost rabe slovarjev in glosarjev ter poznavanje strokovne terminologije v dvojezičnem kontekstu.

 

Ključne besede: branje, jezik stroke, avtonomno učenje, usvajanje tuje strokovne terminologije, dvojezični slovarji, glosarji, terminološke zbirke.

 

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.