wpc757465a.png
wpe4534656.png
wp5ebba8a2.png
wp5ebba8a2.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Nataša Gajšt

 

Akcijsko raziskovanje in učitelji tujega jezika stroke

 

 

Izvleček

 

Prispevek obravnava akcijsko raziskovanje kot uporabno orodje pri profesionalnem razvoju učiteljev tujega jezika stroke. Glavno vodilo akcijskega raziskovanja je zbiranje informacij o lastni pedagoški praksi in pridobivanje odgovorov na posamezna ‘goreča vprašanja’ ki se posameznemu učitelju porajajo glede poučevanja oziroma kakršnegakoli drugega strokovnega dela in posledično uporaba te-teh pri nadaljnjem pedagoškem oziroma strokovnem delu.

 

Akcijsko raziskovanje je ciklično, temelji na principu sodelovanja in je kvalitativno po naravi. Njegov cilj je izboljšanje posameznikovega strokovnega in še posebej pedagoškega delovanja. Cikličnost akcijskega raziskovanja se kaže predvsem v tem, da se raziskava pedagoškega dela in njeni izsledki ciklično vračajo v sam pedagoški proces. Pri akcijskem raziskovanju gre torej za kritično refleksijo o pedagoškem in strokovnem delu s pomočjo sistematične rabe različnih raziskovalnih metod. Je osredotočeno na posameznika oziroma na manjšo skupino in nima težnje po posploševanju.

 

Med glavne razloge za aplikacijo akcijskega raziskovanja pri pouku jezika stroke štejemo predvsem razvoj učitelja, kot strokovnjaka za poučevanje jezika, razvoj učitelja kot strokovnjaka za jezik stroke, razvoj oziroma izboljšanje metod pedagoškega procesa ter razvoj oziroma izboljšanje obravnave jezika stroke ter napredek stroke kot take.

 

Akcijsko raziskovanje določajo številni faktorji. Predvsem so to zavedanje pomena akcijskega raziskovanja, motivacija za raziskovanje, teoretično znanje s področja stroke in raziskovalne spretnosti, ustrezni in zadostni viri, pričakovanja učitelja-raziskovalca in strokovne javnosti, priznanje ter možnost posredovanja izsledkov širši strokovni javnosti. Vseh teh dejavnikov ne moremo opazovati ločeno, ampak kot medsebojno povezano celoto, ki mora biti zagotovljena, če želimo, da so rezultati akcijskega raziskovanja relevantni ne samo za posamezni primer, marveč tudi za stroko kot celoto.

 

Proces akcijskega raziskovanja je razdeljen na več faz. V začetni fazi gre za definicijo raziskovalnega problema oziroma vprašanja, na katerega želimo dobiti odgovor. Pri tem je raziskovalna tematika povezana z osebnim profesionalnim interesom posameznika in v primeru učiteljev tujega jezika stroke. Tej fazi sledi zbiranje podatkov s pomočjo različnih raziskovalnih metod in ocena pridobljenih rezultatov. Končna faza akcijskega raziskovanja je uporaba izsledkov raziskave v pedagoški praksi oziroma strokovnem delu ter predstavitev izsledkov raziskave širši ali ožji strokovni javnosti. Znotraj procesa akcijskega raziskovanja je potrebno posebej izpostaviti dva etična vidika, to je zlorabo avtoritete učitelja ter zaupnosti pridobljenih podatkov.

 

Povezava akcijskega raziskovanja in poučevanja tujega jezika stroke se kaže predvsem v tem, da je znotraj omenjenega področja še veliko možnosti za sistematične in dokumentirane raziskave.  Na področju poučevanja tujega jezika stroke namreč obstaja širok spekter vprašanj, na katera akcijsko raziskovanje lahko ponudi odgovor in tako prispeva k njegovemu razvoju.

 

Ključne besede: akcijsko raziskovanje, TSJ, metode, razvoj učiteljev.

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.